Дружеството с променлив капитал (ДПК) се явява своеобразна компилация между дружеството с ограничена отговорност (ООД) и акционерното дружетсво (АД), като заимства от всяко едно от тях най-добрите за целите му разрешения. От една страна ДПК, за разлика от ООД, позволява бързо и лесно инвестиране в дружеството. От друга страна тази дружествена форма е достъпна за иноваторите, които не разполагат с начален капитал. Поради това ДПК се явява изключително удобно за лицата, които имат оригинална идея и търсят лесен и удобен начин за инвестиране, който да предложат на потенциалните си партньори.

Правата Ви като пътник, пътуващ от и/или до държава-членка на ЕС, се уреждат от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година.
Вижте в статията с какви права разполагате в случай на отказан достъп до борда на самолета, закъснение и отмяна на полета съобразно посочения регламент.

придобиване на имот по давност

Не са рядкост хипотезите, при които едно лице стопанисва определен имот без да разполага с документи, които да го легитимират като собственик. С настоящата статия ще разберете при какви условия може да придобиете имот по давност, как се издава констативен нотариален акт за собственост на това основание и други важни подробности,  за които трябва да внимавате в този процес.

общи условия

Общите условия са ключова част от легалната страна на Вашата дейност. Те уреждат и са основата, на която възникват и се развиват отношенията Ви с Вашите клиенти.
За да изпълнят своята функция, обаче, те трябва да отговарят на редица изисквания, въведени от закона. Неизпълнението на което и да е от тях е свързано със санкции, които се налагат от Комисията за защита на потребителите, а други могат до доведат и до необвързаност на потребителите с клаузите на Общите условия.
Използването на примерни условия или сляпото им заимстване от друг търговец не може да бъде ефективно за Вашия бизнес, а по-скоро е предпоставка за неблагоприятни последици.

Създаването на неправителствена организация изисква спазването на строга процедура и правила, които са различни за отделните видове организации. Основните такива са сдруженията и фондациите. Аспект на статията ще бъдат ключовите моменти при учредяване и регистрация на фондация, както и с какво се различава тя от сдруженията.

нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

На 19.03.2021г. в Държавен вестник беше обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Законът ще влезе в сила на 1 януари 2022 г. Ако Вие сте търговец, който предлага стоки, цифрово съдържание и/или цифрови услуги, то в този срок трябва да въведете предвидените със закона изисквания в работните си процеси. Неизпълнението на новите правила може да бъде санкционирано посредством административно-наказателна отговорност, която ще се реализира от Комисията за защита на потребителите. Законът предвижда налагане на глоби от 100 до 3 000 лв. в зависимост от нарушението, успоредно с широките права на потребителите при неизпълнение.

На 23.02.21г. в брой 16 на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИД на ЗУТ/. Основателен отзвук направи една от многото предвидени промени, а именно допълнението на § 5, т.29 и т.29а от Допълнителните разпоредби на закона /ДР на ЗУТ/. Двете точки дават легално определение на понятията „Жилищна сграда“ и „Сграда със смесено предназначение“. И двете са допълнени с идентично второ изречение, което гласи „При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“.

регистрация на търговска марка и промишлен дизайн

В началото на тази година се отвори нов прозорец по програмата Ideas Powered for Business за финансиране на малките и средни предприятия /МСП/ в областта на индустриалната собственост. Новият прозорец обхваща периода от 22 януари 2024 г. до 6 декември 2024 г. Целта на програмата е да се осигури по-голям достъп на предприятията до средствата за защита на тяхната индустриална собственост. С тази финансова помощ можете да регистрирате търговска марка в България или ЕС със значително по-малко разходи.

делба на имот

Делбата на имот, било то доброволна или съдебна, е свързана с много изисквания и хлъзгави моменти, които в не редки случаи водят до загуба на парични средства и време. За да не попадате в такава ситуация, се уверете, че сте избегнали рисковите моменти и сте осигурили всички предпоставки за успешното протичане на производството.

Въпреки че продажбата на дружествени дялове се таргетира като масова сделка, същата изобщо не следва да се подценява. Сключването на бланкетно изготвен договор за продажба може да доведе до редица проблеми и за двете страни. В статията ще изтъкна най-честите пропуски и грешки, които се допускат при сключването на такива сделки. А всяка една от тях води със себе си до неблагоприятни последици, някои от които са свързани с много повече разходи от тези, необходими за осигуряването на професионална помощ при реализиране на прехвърлянето