Запишете се за нашия бюлетин!
регистрация на търговска марка и промишлен дизайн

Безвъзмездна финансова помощ при регистрация на търговска марка и промишлен дизайн в България и ЕС

На 11.01.2021г. стартира програмата Ideas Powered for Business за финансиране на малките и средни предприятия /МСП/ в областта на индустриалната собственост с бюджет от 20 млн. евро. Целта на програмата е да се осигури по-голям достъп на предприятията до средствата за защита на тяхната индустриална собственост. В случая е предвидено помощта да се използва за регистрация на търговка марка в България или ЕС, както и на промишлен дизайн отново на национално или европейско ниво.

Помощта се изразява във възстановяване на 50% от заплатената държавна такса за регистрация на съответните обекти. Това дава възможност на малките и средни предприятия да предприемат действия по защитата на своите марки и дизайни при преференциални условия.

Програмата ще е отворена през няколко отделни периода тази година. Помощта ще се предоставя до изчерпване на бюджета. Не е сигурно дали програмата ще бъде продължена за през следващата календарна година.

Ако по някаква причина до сега сте отлагали да предприемете такива действия, то сега е най-удобния момент  за това като се възползвате от предоставената възможност.

Разберете подбробности във връзка с допустимите кандидати, срокове, условия и процедура по-долу.

1. Кой може да кандидатства?

Програмата е насочена към малките и средни предприятия /МСП/. Такива са всички, които имат по-малко от 250 служителя и годишен оборот под 97 500 000лв. и/или стойност на активите до 84 000 000лв.

Съответният кандидат трябва да има седалище в държава-членка на ЕС и регистрация по ДДС.

Предприятието не следва да е получило друга финансова помощ по сходни програми.

Освен това то не трябва да е обявено в несъстоятелност или да е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Следва кандидатът да не извършвал определен кръг нарушения, вкл. такива за неплащане на данъци и осигуровки.

За установяване на тези обстоятелства към искането за използване на помощта се прилага клетвена декларация. Проверяващият орган /EUIPO – Служба на ЕС за интелектуална собственост/ може да поиска допълнителни доказателства във връзка с горните обстоятелства.

2. За какви услуги се предлага програмата?

Програмата предвижда процедура за възстановяване на заплатени такси за следните услуги:

предварителна диагностика на индустриалната собственост на предприятието (IP Scan) – за тази услуга е предвидено възстановяване на минимум 75% от размера на цената и максимум до 375 евро от нея. Не всички държави-членки предоставят тази услуга, но България е една от малкото такива. Услугата се изразява с изготвяне на доклад от вътрешен екперт по индустриална собственост, с който се дава становище по възможностите за защита на идустриалната собственост на МСП и насоки, които то може да следва. Цената за тази услуга се определя за всеки конкретен слуачай след съгласуване със съответния експерт.

заявяване за регистрация на търговски марки и промишлени дизайни – тук е предвидено възстановяване на 50 % от размера на основната такса за съответната услуга. Например обикновената такса за регистрация на търговска марка в България е в размер на 520 лв. и обхваща заявяване на до три класа стоки/услуги за съответната марка. За допълнително включване на повече класове, за претендиране на приоритет и др., за които се заплаща допълнително, не се извършва възстановяване. Те се плащат в пълния си размер. В програмата са включени услугите по заявяване на национална или европейска марка, както и за промишлен дизайн в България и в ЕС.

Всеки кандидат може да се възползва и от двете услуги като максималният размер на помощта е 1 500 евро.

3. Кога може да се кандидатства?

Предвидени са няколко периода, в които може да се кандидатства:

11.01.21-31.01.21.г

01.03.21-31.03.21г.

01.05.21 – 31.05.21г.

01.07.21-31.07.21г.

01.09.21 – 30.09.21г.

Няма да се приемат и разглеждат заявки извън посочените срокове.

Следва да имате предвид, че заявките се разглеждат по реда на постъпването им и средствата се възстановяват до изчерпване на бюджета. Поради това е препоръчително да не чакате крайния срок за кандидатстване.

Всеки заявител може да кандидатства и за двата вида услуги едновременно, за двата вида услуги в различни времеви периоди или само за един вид услуга.

При отказ може да се кандидатства повторно, в рамките на останалите предвидени срокове.

4. Процедура

Първата стъпка е подаване на искане за използване на помощта. Както се посочи, то трябва да бъде направено в предвидените за това срокове. Подава се онлайн и към него трябва да се приложи удостоверение за банковата сметка на предприятието, удостоверение за ДДС регистрация, клетвена декларация. В искането трябва да се посочи услугата, за която се иска помощта, както и вида на търговската марка и/или промишлен дизайн, когато се отнася за такива.

Искането се разглежда от EUIPO – Служба на ЕС за интелектуална собственост и при наличие на предпоставките за отпускане на помощта се взема решение в този смисъл.

Заявителят се уведомява за взетото решение по посочения в искането електронен адрес.

Ако искането е отказано, заявителят може да подаде ново през следващия период за кандидатстване;

Ако има нередовности по искането, се дават указания за тяхното отстраняване, а не се постановява отказ, освен ако нередовностите не се поправят в срок. Директен отказ може да има, само когато не са налице предпостваките за отпускане на помощта.

В 30-дневен срок от получаване на решението за отпускане на помощта, заявителят следва да инициира съответната услуга, за която е получил решение.

След заплащане на услугата се подава искане за възстановяване на съответната част от таксата. Това следва да бъде направено най-късно до 31.12.2021г. Искането се подава отново онлайн като в решението за отпускане на помощта се посочва къде точно може да бъде направено това. Към него следва да се представят доказателства за заплатената такса и за заявенета за изпълнение или изпълнена услуга.

След извършване на формална проверка на това искане в срок от 30 дни на предприятието се възстановява съответната част от заплатената такса;

 

Ако искате да се възползвате от помощта и да регистрирате своята марка или дизайн при двойно по-ниски разходи, не се колебайте. Ние можем да Ви помогнем да преминете през този път безпрепятствано и сигурно като

проучим възможността Вашето предприятие да кандидатства,

попълним и заявим искането за помощта вместо Вас,

заявим и предвижим цялото производство по регистрация на съответния обект пред съответната служба.

Може да получите от нас съдействие и само за някои от горните етапи на процеса.

адвокат  Виктория Досева

Статията не представлява правно становище. Тя е изготвена абстрактно и не е съобразена с конкретиката на Вашия случай. Поради това не предприемайте правни действия въз основа на нея, а се консултирайте с адвокат.

За да не рискувате получаването на помощ и защита на Вашата индустриална собственост, е необходима предварителна и сериозна подготовка, както и запознаване с тънкостите на процедурата. Ние можем да Ви спестим времето и усилията за това като Ви окажем пълно съдействие при нейното извършване, за сте сигурни в крайните резултати.

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.