Запишете се за нашия бюлетин!

Дружество с променлив капитал (ДПК)

Преди по-малко от месец законодателят създаде нов вид търговско дружество наречено Дружество с променлив капитал (ДПК). Новата дружествена форма е предназначена да задоволи нуждите на така наречените технологични старт-ъп компании, в чиято основа лежат иновативната идея и небходимостта от нейното финансиране. С оглед на това новият вид дружество се явява своеобразна компилация между дружеството с ограничена отговорност (ООД) и акционерното дружество (АД), като заимства от всяко едно от тях най-добрите за целта разрешения. Така от една страна ДПК, за разлика от ООД, позволява бързо и лесно инвестиране в дружеството, което включва свободно прехвърляне на дялове, липса на вписване на съдружниците в Търговския регистър и т.н.. От друга страна тази дружествена форма е достъпна за иноваторите, които не разполагат с начален капитал  (при АД законът изисква начален капитал от 50 000лв). При ДПК, освен че капиталът не подлежи на вписване, минимланият му размер е 0,01лв. (законът посочва, че това е минималният размер на номинална стойност на един дружествен дял, а дружеството може да бъде и еднолично, т.е. да разполага само с един дружествен дял). Поради това новата дружествена форма се явява изключително удобна за лицата, които имат оригинална идея и търсят лесен и удобен начин за инвестиране, който да предложат на потенциалните си партньори.

Какво представлява дружеството с променлив капитал?

ДПК е търговско дружество, което може да се учреди с минимален капитал от 0,01лв., при което капиталът и съдружниците не се вписват в Търговския регистър, дяловете са свободно прехвърлими и е насочено към опростено събиране на инвестиции, но може да съществува само доколкото броят на персонала му е до 50 човека и годишният му оборот и/или стойността на активите му не превишават 4 000 000лв. Ако то стигне някой от тези прагове, трябва да се преобразува в друг вид капиталово дружество – ООД, АД или КДА (командитно дружество с акции), а ако не направи това, то може да бъде прекратено по искане на прокурор.

Учредители могат да бъдат физически и/или юридически лица, като е възможно да се учреди и само от едно лице.

Тъй като дружеството все пак е капиталово (въпреки минималния размер на капитала и това, че той не се вписва в Търговския регистър), съдружниците не отговарят лично за задълженията на дружеството. Задълженията към кредиторите му се изпълняват само от неговото имущество, ако и доколкото има такова.

ЕТО И НЯКОИ ОТ ПО-СЪЩЕСТВЕНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ДРУЖЕСТВОТО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ

Капитал

Видно и от самото наименование на дружеството, едно от най-съществените негови особености е капиталът и това, че е „променлив“. Тук трябва да се уточни, че капиталът и на другите видове дружества може да се променя, но това се извършва по сложна и бавна процедура, което води до забавяне при издаването на нови дружествени дялове/акции, а от там и до фактическото извършване на инвестиции в съответното дружество.

Капиталът представлява сборът от номиналните стойности на дяловете/акциите на дружеството. Затова, когато тяхната номинална стойност или броят им се увеличава, съответно се увеличава и той. Така, когато дружеството иска да получи пари, с които да финансира своята дейност, то обикновено издава нови дялове/акции, срещу които получава вноски. За да направи това, обаче, то трябва да промени капитала, за да отразява той новите дялове и тук идва разликата между „статичния“ (по-трудно променлив) и „променливия“ (лесно променлив) капитал.

Докато при другите дружества промяната му се извършва посредством сложна и бавна процедура, при ДПК капиталът не е фиксиран и не се вписва в Търговския регистър. ДПК може свободно и без ограничения да издава нови дружествени дялове, посредством които да набира средства за дружеството, а всяка година общото събрание, с приемането на ГФО, ще установява какъв е бил капиталът за съответната година съобразно сбора на всички съществуващи и новоиздадени дружествени дялове. Това е именно средството да се постигне такава гъвкавост и свобода при издаването и прехвърлянето на дружествени дялове, а това е в основата на извършването на инвестиции към съответното дружество.

Дружествени дялове

Законът предвижда новият вид дружество да може да издава дялове с различна номинална стойност за разлика от ООД, където всички дялове са равни, а съдружниците могат само да притежават различен брой от тях. Освен че може да има дружествени дялове с различна номинална стойност, могат да се издават и такива, които дават допълнителни права и/или ограничения. Може да има например дял, който дава право на гарантиран и/или допълнителен дивидент, такъв, който е без право на глас в общото събрание и др.подобни. В тези случаи различните дружествени дялове образуват отделен клас – един клас са тези с една номинална стойност, друг клас са дяловете с друга номинална стойност. По същия начин се разпределят и тези, които предоставят различни права и/или ограничения – дяловете без право на глас са един клас, тези с допълнителен дивидент друг и т.н. Това е заимствано от уредбата на акционерното дружество. То помага да се набират различни инвестиции, като се нагаждат условията на финансиране съобразно инвеститора и дружеството уреждайки по-точно начина, по който инвеститорът да участва в дружеството.

Друга особеност на новия вид дружество е свободното прехвърляне на дяловете. За разлика от ООД, при което, за да се прехвърлят дялове на лице, което не е съдружник, е необходимо да се вземе решение за това от общото събрание на дружеството, при ДПК това не е необходимо. Всеки съдружник може да прехвърли на когото и колкото дялове иска без да е необходимо съгласие за това от страна на дружеството. Законът е посочил, че договорът за продажба на дялове трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите, но е допуснал възможност това изискване да не се спазва, ако с дружествения договор се предвиди, че обикновената писмена форма е достатъчна.

Книга на съдружниците

Както вече се посочи, съдружниците не се вписват в Търговския регистър, което само по себе си улеснява процеса на прехвърляне. За да е ясно все пак за дружеството кои са негови съдружници (най-малкото при гласуване на решения на общото събрание лицето трябва да се легитимира като такъв), е предвидено да се води книга на съдружниците (аналогично на книгата на акционерите при АД). Така, ако има прехвърляне на дялове, купувачът трябва да уведоми управителя и той да извърши отразяване на промяната в тази книга. Без купувачът да фигурира в нея, той не може да докаже пред дружеството, че е негов съдружник и правата му като такъв могат да бъдат ограничени.

Други

На следващо място законът предвижда, аналогично на уредбата на АД, възможност дружеството да издава така наречените „права“, които дават право да бъдат закупени дялове при тяхното последващо издаване. Такива „права“ могат да бъдат издавани, както на на съдружници, така и на трети лица. Заедно с това се урежда и възможността дружеството да сключва договори за заем, които да се превърнат в дружествени дялове, аналогично на опциите с възможност за придобиване на акции, които АД може да издава.

В тази дружествена форма изрично е уредена и възможността служителите на компанията да участват в печалбите й чрез придобиване на дружествени дялове. Това може да се направи обаче само за до 15% от размера на капитала и на служителите могат да се прехвърлят само дялове, които са били собственост на самото дружество, а не на друг съдружник. Тук е мястото и да се спомене, че както при АД, така и тук е възможно дружеството да придобива за себе си дялове от капитала си, но при определените за това условия и ограничения.

Управление

Законодателят е предоставил право на избор на дружеството за това каква система за управление да използва. Както всяко търговско дружество и ДПК има общо събрание, което взема най-важните решения и управителен орган. При ДПК, обаче, съдръжниците могат да избират дали управителният орган на дружеството да бъде управител (аналогично на ООД) или управителен съвет с изпълнителни членове (аналогично на АД). От една страна управлението чрез управител е по-опростено и лесно (няма заседания, кворуми, мнозинства и т.н.). От друга страна самата идея на новия вид дружество е бързото му развитие чрез набиране на инвестиции и докарването му до публично продаване на дяловете. Поради това другата възможност на управление, чрез управителен съвет, ще подготви дружеството за предстоящото му съществуване като публично, а такова може да бъде само АД, а при него управлението се осъществява чрез управителен съвет.

Изложените до тук специифики са само част от особеностите на новия вид дружество. Отделно от това всеки елемент от неговото съществуване, организация и функциониране подлежи на детайлно и задълбочено изследване и тъпърва ще бъдат разглеждани някои от недостатъчно изчистените въпроси във връзка с това дружество.

Като заключение може да се сподели, че новата дружествена форма е изключително удобен вариант за хората, които имат идея, която искат да реализират, но нямат средствата за това. ДПК не изисква начален капитал (0,01лв. е чисто символичен), а предоставя изключителни възможности за набиране на инвестици, които да обслужат бързото развитие и реализиране на идеята на учредителите.

За да се учреди едно дружество, вкл. и ДПК, е необходимо то да се впише в Търговския регистър. Към момента обаче все още не е изградена работеща за това система. Агенцията по вписванията има срок до 30 юни 2024 г. да създаде техническа възможност за регистрация на новия вид.търговско дружество. Така обективно ще можем да се възползваме от плюсовете на ДПК след 30 юни 2024 г.

Все пак, ако имате въпроси или нужда от съдействие във връзка с новосъздадения вид търговско дружество, не се колебайте да ни пишете.

адвокат  Виктория Досева

Статията не представлява правно становище. Тя е изготвена абстрактно и не е съобразена с конкретиката на Вашия случай. Поради това не предприемайте правни действия въз основа на нея, а се консултирайте с адвокат.

 

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентност на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.