Запишете се за нашия бюлетин!
нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Нов закон за потребителските продажби на стоки и предоставяне на дигитално съдържание и услуги

На 19.03.2021г. в Държавен вестник беше обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. С него се въвеждат Директива (ЕС) 2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския пармалент и на Съвета, които от своя страна целят да уеднаквят законодателството на държавите-членки в областта на потребителските продажби на стоки и предоставянето на цифрово съдържание и услуги. Въвеждането на еднотипни правила в тези области ще улесни трансграничните сделки в рамките на ЕС между търговци и потребители в посочените области.

Законът ще влезе в сила на 1 януари 2022 г. Ако Вие сте търговец, който предлага стоки, цифрово съдържание и/или цифрови услуги, то в този срок трябва да въведете  предвидените със закона изисквания в работните си процеси. Неизпълнението на новите правила може да бъде санкционирано посредством административно-наказателна отговорност, която ще се реализира от Комисията за защита на потребителите. Законът предвижда налагане на глоби от 100 до 3 000 лв. в зависимост от нарушението, успоредно с широките права на потребителите при неизпълнение.

1. Кого засяга новият закон?

На първо място може да се посочи, че законът се прилага само в отношенията между търговци и потребители. Ако Вашите стоки и услуги са насочени изключително към други търговци, въведените задължения няма да Ви обвързват.

Освен това, законът обхваща отношенията по предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и продажба на стоки. Какво се включва в тези понятия?

Цифрово съдържание, съгласно закона, са данни, които са произведени и предоставени в цифрова форма. Това е всяка информация в електронен вид, вкл. компютърни програми, приложения, видео, аудио и музикални файлове, цифрови игри, електронни книги, електронни публикации и други подобни.

Цифрова услуга е тази услуга, която позволява на потребителя да създава, обработва и съхранява цифрово съдържание. Тук се включват и услугите, които предоставят достъп до такова съдържание или си взаимодейства по какъвто и да е начин с него. Понятието обхваща, например,  споделянето на видео и аудио материали, програми за текстообработка или игри, които се предлагат като компютърни услуги в облак, социални медии и други подобни.

От приложението на закона са изключени услугите, различни от цифровите, дори когато те се предоставят по електронен път (например услуги на архитекти, адвокати, нотариуси и т.н.). Изключени са още договорите за електронни съобщителни услуги (телекомуникационните услуги), но се включват имейлите и междуличностните съобщенията, които не са свързани с номер, договорите за здравно обслужване, тези в областта на хазарта, договорите за финансови услуги и други. Пълно изброяване на сделките, които са изключени от приложното поле на закона може да видите в чл. 6, ал.3.

Цифровото съдържание и услугите могат да се предоставят на потребителите на материален носител (CD, DVD, USB устройство и др.), онлайн, чрез предоставяне на възможност за изтегляне, съхраняване, вкл. чрез достъп до социални медии.

Стоки. Задължения по силата на новия закон са предвидени и за търговците, които осъществяват потребителски продажби на стоки, вкл. присъствените, а не само тези, които се продават онлайн. Тук се включват и стоките, съдържащи цифрови елементи. Това са тези стоки, които съдържат или са взаимосвързани с цифрово съдържание и/или услуга, по такъв начин, че без него тя не би могла да изпълнява своите функции (например смартфон, интелигентен часовник и други подобни). Тези стоки следва да се различават от материалните носители на цифрова информация и/или услуга (CD, DVD, USB устройство и др.), по отношение на които не се прилагат правилата за продажба на стоки на потребители, а изискванията, които са въведени за предоставянето на цифрово съдържание и/или услуги. В приложното поле на закона не се включват и стоки, които се продават при принудително изпълнение, които са втора употреба, както и сделките с живи животни.

Освен това, законът се прилага само по отношение на възмездни сделки с посочените по-горе обекти. Такива сделки са тези, при които и двете страни получават нещо по договора. В общия случай едната страна получава стока, а другата продажна цена. Тук особеното е, че законът влага по-широко значение на цената, която потребителят следва да заплати по договора. Законът изрично посочва, че задълженията за търговците се прилагат и когато вместо парична сума за съответния обект потребителят предоставя лични данни. Така автоматично в обхвата на закона попадат всички дигитални стоки и услуги, които се предлагат срещу „своеобразна“ регистрация на потребителя. Така, ако Вие приемате лични данни срещу предоставеното електронно съдържание, услуга или стока, то ще трябва да съобразите дейността си с правилата на новия закон. Освен това и в този случай ще е необходимо да събирате и обработвате тези данни съобразно Регламента и Закона за защита на личните данни.

2. Какви задължения за търговците предвижда законът?

Новият закон акцентира върху задълженията на търговеца да предоставя стоки, цифрово съдържание и услуги, които съответстват на въведените от него изисквания. По-долу ще разгледаме трите групи изискванията, на които трябва да отговарят и трите вида обекти (цифрово съдържание, цифрови услуги и продажба на стоки).

Индивидуални изисквания. На първо място предоставяните от търговеца обекти (съдържание, услуга или стока) трябва да са в съответствие с уговорените в договора характеристики. Освен това, те трябва да са годни за конкретната цел на потребителя, заради която той сключва договора. Тази конкретна цел ще обвързва търговеца винаги, когато потребителят го е уведомил за нея. Законът предвижда, че е задължително търговецът да предостави и всички принадлежности и указания за инсталиране и монтаж на съответния обект. Задължение на търговеца е да предаде съдържанието, услугата или стоката в последната актуализирана версия и да извършва актуализации на съответния обект за срока на действие на договора.

Обективни изисквания. Тези изисквания задължават търговеца да предостави съдържание, услуга или стока, която освен да отговаря на индивидуалните изисквания, трябва да е в съответствие и с определени обективни критерии. На това основание обектът трябва да има такива характеристики, каквито обичайно има съответният вид съдържание, услуга или стока и потребителят разумно може да ги очаква. Тук трябва да се отбележи, че търговецът е обвързан с всички публични изявления, направени във връзка с качествата на съответния обект. Той има задължение да изпълни и да предостави съдържание, услуга или стока, която да отговаря на тези изявления. Поради това като търговец трябва да държите сметка за това, че потребителите на които продавате стоки или предоставяте цифрово съдържание и/или услуга може да търсят от Вас такива качества у тях, каквито Вие или Ваш представител е заявил, че те имат. Ако те не отговарят на тях, Вие ще носите отговорност за това, както пред съответния потребител, така и пред Комисията за защита на потребителите.

Освен това, обектът на сделката трябва да е годен да задоволи целите, за които обичайно се използва той. Тук се вземат предвид изискванията, въведени с действащото законодателство, съществуващите технически стандарти и правилата за добра практика. Търговецът има и задължение да предостави заедно със съответния обект и всички принадлежности и указания, които потребителят разумно очаква да получи. Освен това, цифровото съдържание, услуга или стока трябва да отговарят на пробната версия/мострата, която е била предоставена на потребителя при сключване на договора.

Изисквания за интегриране/инсталиране. Търговецът отговаря за всяко несъответствие, което  е резултат от неправилното интегриране на цифровото съдържание, услуга в устройството на потребителя и за неправилното инсталиране на стоката. За да носи търговецът отговорност за това, трябва интегрирането/инсталирането да е направено от него или от потребителя, но въз основа на дадените от търговеца непълни указания.

Търговецът отговаря и за несъответствията, които са причинени по вина на трети за сделката лица, които изпълняват някакви функции по веригата за предоставяне на съответната стока/услуга. Така, ако едно лице е натоварено с изпълнение на някакво задължение, свързано с осигуряването на съдържанието, услугата или стоката и то не го изпълни качествено, навреме или изобщо и поради това търговецът не може да изпълни задължението си към потребителя, последният може да търси отговорност от търговеца, без значение, че той не е бил виновен за неизпълнението. В този случай, обаче, търговецът  може да търси отговорност от лицето, което е станало причина за неизпълнението.

Търговецът ще отговаря и в случаите, при които неизпълнението на задължението се дължи на забрана за използване на обектите, поради наличие на права на трети лица върху тях или техни елементи /например авторски права, права върху марка, патент на изобретение и други/.

Търговецът носи отговорност за несъответствието на съдържанието, услугата или стоката с горните изисквания в срок до 2 години от датата на предаване на обекта на потребителя. Когато обектът е стока, съдържаща цифрово съдържание/услуга, този срок започва да тече от датата, на която е предоставена и стоката и съдържанието/услугата. Ако са предоставени по-различно време, се гледа по-късната дата.

В случаите, в които се цифровата услуга и/или съдържание се предоставят непрекъснато, тогава търговецът носи отговорност за тяхното несъответствие в рамките на времето на действие на договора.

С оглед изпълнението на задълженията, които новият закон създава за търговците, е важно да се посочи, че именно те носят тежестта за доказване на факта, че са предоставили стока, цифрово съдържание и/или услуга в съответствие с изискванията на закона.

По отношение на търговците, продаващи стоки на потребители, законът въвежда и задължение за водене на регистър за предявените от купувачите рекламации. Потребителят може да заяви такава рекламация устно или писмено през цялото работно време на търговеца. Това той може да направи в търговския обект, от който е закупил стоката, на интернет сайта, от който е поръчана или в който и да е от обектите на търговеца в страната. Така, в случай, че потребител е заявил рекламация, по какъвто и да е начин, Вие като търговец трябва да отбележите този факт в новосъздадения регистър. Освен това при заявяване на рекламацията трябва да дадете входящ номер за това на потребителя и да се произнесете по нея с акт, екземпляр от който трябва да предоставите на потребителя.

Следва да се обърне внимание и на правилата, които законът въвежда за търговската гаранция на стоките. Правилата за търговската гаранция, също както и задължението за водене на регистър на рекламациите, не се прилагат по отношение на предоставянето на цифрово съдържание и услуги. Важно правило, което законът въвежда в тази част е, че търговецът, който предоставя търговска гаранция ще е обвързан не само от записаното в гаранцията, а и с посоченото в свързаната с гаранцията реклама. Така, ако Вие като търговец заявите в своята реклама, че предоставя търговска гаранция при определени условия, Вие ще бъдете обвързан с тях, без значение дали те са включени в заявлението за гаранция на съответната стока или не.

3. Последици при неизпълнение на предвидените в закона задължения за търговеца

Когато търговецът изобщо не достави цифровото съдържание и/или услуга, тогава потребителят има право да поиска тяхното предоставяне, като за целта заяви рекламация пред търговеца. Ако въпреки това, търговецът все още не изпълнява задължението си, потребителят може да развали договора. Предвидени са и хипотези, при които договорът може да се развали незабавно от потребителя. Това правило е предвидено само за хипотезите при предоставяне на цифрово съдържание и/или услуга.

Когато търговецът не е изпълнил задължението си да предостави съдържание, услуга или стока, които да съответстват на предвидените в закона изисквания, за потребителя възникват няколко възможности:

Да заяви рекламация пред търговеца, с която да поиска цифровото съдържание и/или услуга да бъде приведено в съответствие с изискванията или да поиска ремонт или замяна на получената стока. Поправката на обектите трябва да е безплатна и да се извърши в разумен срок. Ако, обаче, тази поправка би била свързана с несъразмерно високи разходи, търговецът може да откаже да я поправи. В този случай за потребителят остават на разположение другите средства за защита.

Когато търговецът е предоставил и търговска гаранция, потребителят сам избира дали да заяви рекламация или да използва гаранцията. Срокът за рекламация и гаранцията спира да тече докато обектите се привеждат в съответствие. Когато срокът на търговската гаранция е по-дълъг от срока за рекламация, тогава потребителят има право да заяви рекламация и в срока за търговска гаранция, т.е. срокът за рекламация се удължава.

Да иска намаляване на цената. Законът допуска това в следните случаи: търговецът е отказал рекламацията или не я е изпълнил, когато се появи ново несъответствие в обекта, въпреки извършената поправка (така се преустановява възможността за извършване на безброй рекламации за една и съща стока) или когато несъответствието е сериозно.

Да развали договора. Потребителят може да развали договора с търговеца, когато е налице някоя от хипотезите за намаляване на цената. Разваляне, обаче, може да се търси само, когато несъответствието е значително.

Когато потребителят е поискал намаляване на цената, търговецът трябва да му възстанови съответната част от цената. Същото се отнася и в случай на разваляне на договор за предоставяне на цифрово съдържание и/или услуга. Не се възстановява цената, която се дължи за срока на използване на съдържанието или услугата, през който те са отговаряли на предвидените изисквания. При разваляне на договор за продажба на стоки, обаче, се възстановява цялата продажна цена, а потребителят има задължение да върне стоките на търговеца. Търговецът трябва да върне сумата в срок от 14 дни от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя за намаляване на цената или за разваляне на договора. При разваляне на договор за продажба на стоки, търговецът възстановява цената след получаване на върнатите стоки.  Възстановяването следва да бъде направено чрез същото платежно средство, използвано за плащане на цената.

При неизпълнение на задълженията, въведени с новия закон, освен правата на потребителите за рекламация, намаляване на цената и разваляне на договора, е предвидена и административно-наказателна отговорност за търговеца. Законът предвижда налагане на глоби в размер на от 100 до 3000 лв. в зависимост от вида на нарушението. Отговорността се реализира от Комисията за защита на потребителите.

Успоредно с горното за потребителя винаги съществува възможност за защита на предоставените му със закона права по съдебен ред, дори при наличие на висящо рекламационно производство пред търговеца.

Следва да се уточни, че Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки се прилага успоредно и в съответствие със Закона за защита на потребителите, като всеки от тях урежда различен аспект на отношенията между търговци и потребители. Търговците стриктно следва да съблюдават и двата закона при извършване на търговската си дейност.

С оглед на шарената палитра от задължения за търговците, въведени с новия закон, трябва да подходите с внимание и сериозност при неговото изпълнение. Навременното имплементиране на новите правила в стопанската Ви дейност ще Ви осигури спокойствие, увереност  и предвидимост, както в отношенията с потребителите, така и в тези с Комисията за защита на потребителите.

С оглед на гореизложеното, може да се обобщи следното:

Законът се прилага само в отношенията между търговци и потребители;

Законът се прилага само по отношение на продажбата на стоки и предоставянето на цифрово съдържание и услуги;

Стоките, цифровото съдържание и услугите трябва да отговарят на предвидените в договора изисквания, да имат характеристики, каквито обичайно съответния обект има и да се предадат в последната актуализирана версия, заедно с всички уговорени и обичайно очаквани принадлежности и указания;

Търговецът отговаря и за неправилното инсталиране/интегриране, когато е направено от него или по негови указания;

Законът въвежда задължение за водене на регистър за направените рекламации на стоки;

Търговецът, който предоставя търговска гаранция ще е обвързан не само от записаното в гаранцията, а и с посоченото в свързаната с гаранцията реклама;

Потребителят има право на рекламация, намаляване на цената или разваляне на договора при неизпълнение на задълженията на търговеца;

При неизпълнение на задълженията на търговеца Комисията за защита на потребителите може да му наложи глоба от 100 до 3 000лв.

адвокат  Виктория Досева

Статията не представлява правно становище. Тя е изготвена абстрактно и не е съобразена с конкретиката на Вашия случай. Поради това не предприемайте правни действия въз основа на нея, а се консултирайте с адвокат.

За да избегнете риска от ангажиране на отговорност за неизпълнение на въведените нови задължения, е необходимо до влизане в сила на закона (01.01.2022г.) да внедрите в работните си процеси изискванията на закона. Ние можем да Ви укажем съдействие в този процес, за да сте сигурни в безпроблемните си бъдещи търговски практики.

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.