Запишете се за нашия бюлетин!
общи условия

Общи условия за сайт – какво трябва да знаем?

Всеки собственик на сайт влиза в регулирани от правото отношения със своите потребители. Без значение дали става въпрос за онлайн магазин или за такъв, който не предоставя възможност за завършване на продажбите. Отношенията, които възникват с посетителите, в по-голямата си част са идентични и поради това общите условия се явяват един лесен и удобен механизъм за уреждане на всички аспекти на тези отношения.

Въпреки съществената им роля в търговската дейност, не са рядкост случаите, в които изготвянето и прилагането на общи условия се пренебрегва и на тях не се обръща достатъчно внимание.

Използването на примерни общи условия, сляпото им заимстване от друг търговец или просто лошо изготвените такива, не само не са полезни за Вашия бизнес, но могат да се окажат дори опасни. Законът за защита на потребители предвижда редица задължения за търговците по отношение на подготовката и сключването на договори с потребители. За неспазването на което и да е от тези изисквания може да Ви бъде наложена санкция от 200лв. до 30 000лв., успоредно с правата на клиентите, които могат да бъдат реализирани и по съдебен ред. В статията ще научите защо и как да изготвите Вашите общи условия, за да избегнете това.

1. Какво представляват общите условия?

Общите условия се  прилагат по отношение на търговците, които сключват много на брой еднотипни сделки. С тях се уреждат основните аспекти на отношенията им с потребителите. По-долу ще научите и какво е тяхното задължително съдържание.

Като търговец Вие едностранно изготвяте тези условия, а клиентите Ви могат да ги приемат или не. Това не Ви пречи да сключите индивидуален договор с някой от потребителите Ви и така да уговорите различни от предвидените в общите условия клаузи.

Общите условия обвързват потребителя, когато той писмено е потвърдил, че ги приема. Такова приемане е налице и когато той отбележи, че приема общите условия, чрез маркиране на нарочно поле, например чрез натискане на бутон, който е предназначен за приемане на Общите условия. Не трябва, обаче, това поле да е маркирано предварително от Ваша страна. Ако клиентът не избере сам, че приема Общите условия, те няма да бъдат задължителни за него.

Когато общите условия са предназначени за отношенията Ви с други търговци, не е необходимо такова изрично писмено приемане. В този случай е достатъчно другият търговец да е знаел за тяхното наличие, за да е обвързан с тях. Така, ако Вашите стоки и услуги са насочени изключително и само към други търговци, е достатъчно общите условия да са качени на видно място на Вашия сайт. В случай, че продуктите Ви са насочени не само към търговци, но и към потребители, то е необходимо да предоставите възможност за изрично приемане на общите условия, както посочихме по-горе.

Общите условия трябва да бъдат предавани на Вашите клиенти във всички случаи, когато те са потребители. За търговците това е задължително, само когато за действителността на сделката е необходима писмена форма. Това предаване може да стане като изпратите по имейл общите условия на Вашия клиент по начин, който позволява тяхното сваляне и запаметяване на собствено устройство, например чрез изпращането им във формата на pdf файл.

Повече за сключванто на договори онлайн, вкл. при общи условия, може да научите в статията ни на тема Законови изисквания за сключване на договори онлайн.

2. Задължително ли е да имате общи условия на Вашия сайт?

Законът за защита на потребителите Ви задължава да предоставяте определен (немалък) набор от информация. Тази информация трябва да присъства на достъпно място на Вашия сайт и да е на разположение на Вашите клиенти преди извършване на самата покупка. Поради това най-оптималният, ефективен и лесен начин за изпълнение на тези задължения е като изготвите общи условия, в които да включите тази информация. Освен това така Вие ще уредите в цялост всички аспекти на отношенията си с Вашите клиенти.

3. Защо трябва да са индивидуално изготвени?

Използването на Общи условия, които не са изготвени специално за Вас могат да Ви обвържат със задължения, които не са благоприятни за Вас, а това предоставя възможност за съдебно претендиране на права от страна на Вашите клиенти. Законосъобразността на Общите условия се контролира и от Комсиията за защита на потребителите, която в случай на нарушение на правилата на Закона за защита на потребителите може да Ви наложи администартивно наказание в размер от 200 лв. до 30 000лв., в зависимост от вида на нарушението.

При използване на примерни общи условия рискувате да се обвържете с клаузи, които не са предназначени за Вашия тип бизнес, да не са удобни за изпъленение при извършване на Вашата дейност и дори да не отговарят на всички законови изисквания. Възможно е едни Общи условия да са законосъобразни за един бизнес, а сляпото им прилагане при друг да доведе до нарушаване на закона.

Освен това, тъй като общите условия уреждат и регулират отношенията Ви с клиентите, те трябва да отразяват особеностите на самото сключване и изпълнение на всяка една сделка, спецификите при формирането на цената, доставката, начин на връщане на стоката и т.н. Основен елемент представляват и характеристиките на стоките и услугите, за които тези условия се прилагат. Общите условия отразяват цялостно начина на работа на Вашата търговска дейност. Затова те трябва да бъдат съобразени с особеностите на Вашия бизнес, а не бизнесът Ви да се нагажда с тях.

4. Какво трябва да съдържат общите условия?

Както разгледахме вече, Законът за защита на потребитете изисква търговецът предварително да предостави на своите клиенти определена информация. Целта е те да бъдат запознати с всички аспекти на евентуалната покупка и така да могат да вземат обосновано решение дали да сключат договор с Вас или не. Когато изпозлвате общи условия, тази информация се включва в тях, като всяко несъответствие с изискванията на закона в тази връзка подлежи на санкциониране от Комсията за защита на потребителите.

На първо място Общите условия трябва да съдържат конкретна информация за Вас като търговец. Потребителите трябва да са наясно с кой влизат в отношения на покупко-продажба и към кого да насочат евентуалните свои претенции по сключения договор.

Следващата ключова част е описанието на стоките и услугите, за които общите условия се прилагат. Техните основни характеристики следва да присъстват на Вашия сайт или онлайн магазин в описанието към всяка една стока и услуга, която предлагате. В самите Общи условия не е необходимо те да бъдат изчерпателно изброявани. В този случай може да се посочат общите им белези и характеристики и да се вмъкне клауза, която да обвързва общите условия с всички продукти, предлагани от Вас във Вашия сайт или онлайн магазин.

Търговецът трябва да предостави и конкретна информация за цената на предлаганите стоки и услуги. Законът въвежда изисквания за начина и съдържанието при посочването на цената. Така, например, трябва да предоставите информация за крайната сума на потребителя, която той дължи, както и от какво точно се формира тя (ДДС, доставка и т.н.). Тук отново цената следва да присъства на сайта или онлайн магазина към всяка една предлагана стока или услуга, а Общите условия трябва да препращат към това съдържание.

Друга задължителна част от общите условия е начинът на сключване на всеки отделен договор. Необходимо е да се опишат точно стъпките и моментът, в който Вашият потребител е обвързан от него. Самото сключване трябва да е съобразено със законодателните изисквания за съответния вид сделка. Така, например, не могат да бъдат сключвани договори, за които е необходима нотариална заверка. Освен това трябва да се съобразят и изискванията за валидно сключване на договори онлайн. Нарушаването на което и да е от правилата ще доведе до необвързване на потребителя с договора.

Трябва да опишете също и условията за плащане, изпълнение, срока, в който трябва да доставите стоките или да извършите услугите.

По силата на закона потребителите имат право в срок от 14 дни от сключване на договора за услуга или от получаване на стоките да се откажат от тях. Предвидени са изключения от това правило, които са изчерпателно изброени в чл. 57 от Закона за защита на потребителите. Някои от тези изключения обхващат случаите, при които стоката е изготвена по поръчка на клиента, услугата вече е предоставена или пък стоката е консумирана и т.н.

В общите условия трябва да посочите наличието или липсата на това право на отказ и начина, по който то може да бъде упражнено от потребителите.

Не можете сами да ограничите това право и да включите клаузи в този смисъл в Общите условия. Единствените хипотези, при които това право на отказ липсва, са описани изчерпателно в чл. 57 Закона за защита на потребителите.

На следващо място трябва да включите информация за законовата гаранция, с която потребителите разполагат по отношение на закупените от Вас стоки. Предвидени са нови правила за търговска гаранция на стоките, които ще започнат да се прилагат от следващата година. Вижте повече за тях в статията ни на тема Нов закон за потребителските продажби на стоки и предоставяне на дигитално съдържание и услуги.

Трябва да отразите и условията, при които договорът се прекратява и изменя.

В зависимост от характера и особеностите на предлаганите стоки и услуги законът предвижда и други изисквания за съдъражанието на общите условия. Изчерпателно са посочени в чл. 47 от ЗЗП.

С оглед ключовото значение на Общите условия във Вашата търговска дейност и свързаните с неизпълнението на законовите изисквания последици, обърнете внимание и прецизност при тяхното изготвяне или се доверете на специалист. Освен сигурност, общите условия ще Ви донесат предвидимост и клиентско доверие, което би могло да придаде само допълнителна стойност на Вашата дейност.

адвокат  Виктория Досева

Статията не представлява правно становище. Тя е изготвена абстрактно и не е съобразена с конкретиката на Вашия случай. Поради това не предприемайте правни действия въз основа на нея, а се консултирайте с адвокат.

 

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.