ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Адвокатска кантора “Досева” и потребителите на сайта на кантората.

Приемането на общите условия от потребителите на сайта е задължително при използване на правни услуги чрез него.

I. Лични данни

чл.1. Предоставените от клиентите лични данни чрез формата за запитване и онлайн консултация могат да бъдат използвани от Адвокатска кантора “Досева” само с оглед изпълнението на възложените услуги.

чл. 2. Когато потребителят на сайта заяви съгласие, Адвокатска кантора “Досева” може да използва предоставените лични данни за изпращане до потребителя на известия, публикации, новини и други подобни.

чл.3. При обработването на получените лични данни се прилагат Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679 на адвокат Виктория Пенчева Досева, вписана към Софийска Адвокатска колегия, с които може да се запознаете тук.

чл.4. Данните, които потребителя предоставя при заявяване на онлайн консултация чрез съответната форма, индивидуализират потребителя и имат значението на електронен подпис за заявената услуга.

II. Публикации

чл.5. Публикуваните в сайта статии не представляват правен съвет или правно становище.

чл.6. Статиите публикувани в сайта представляват обща и абстрактна форма на информация, обобщена и пресъздадена от представител на Адвокатска кантора “Досева”. Информацията се излага хипотетично и въз основа на нея не следва да бъдат предприемани правни действия.

чл.7. Адвокатска кантора “Досева” не носи отговорност при настъпили вреди в резултат на предприети правни действия въз основа на публикация.

чл.8. Адвокатска кантора “Досева” има авторско право върху статиите публикувани в сайта съобразно правилата на Закона за авторското право и сродните му права.

III. Запитвания

чл.9. Всеки потребител на сайта на Адвокатска кантора “Досева” може да направи запитване.

чл.10. Отговорът на запитването не представлява правен съвет или правно становище.

чл.11. Отговорът е абстрактен и общ и се дава без да се съобразяват конкретни факти свързани с въпроса и случая на потребителя.

чл.12. Адвокатска кантора “Досева” има право да не отговаря на всички изпратени запитвания. Преценката дали да бъде отговорено се прави на база компетеността на адвоката по зададения въпрос.

чл.13. Адвокатска кантора “Досева” изпраща отговор на запитването в срок до 3 работни дни.

IV. Онлайн консултация

чл.14. Всеки потребител на сайта на Адвокатска кантора “Досева” може да направи искане за онлайн консултация.

чл.15. Във формата за онлайн консултация потребителят трябва да изложи казуса си подробно и да прикачи наличните по случая документи.

чл.16. В срок от един работен ден Адвокатска кантора “Досева” изпраща на посочения от потребителя имейл оферта за предоставяне на онлайн консултация, която съдържа информация за цената на услугата, съобразена с правилата на Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, за времето, в рамките на което адвокатската кантора ще изготви и изпрати на клиента онлайн становище, както и искане за предоставяне на допълнителни документи, които са необходими за даване на становище.

чл.17. Адвокатският хонорар за изготвяне на онлайн становище се определя индивидуално за всеки конкретен случай и зависи от сложността и характера на казуса.

чл.18. Адвокатска кантора “Досева” може да откаже да предостави онлайн консултация, когато адвокатът не е компетентен по конктретния случай.

чл.19. След изпращане на офертата, в случай че клиентът желае да получи онлайн консултация при изложените в офертата условия и цена, той следва да потвърди това и да заплати указаната в офертата сума.

чл.20. Заплащането на сумата по офертата има значение на изрично  съгласие за получаване на услугата при заложените в офертата условия.

чл.21. Заплащането на цената за предоставяне на онлайн консултация се извършва по сметка, посочената в получената от потребителя оферта.

чл.22. Срокът за предоставяне на онлайн консултация започва да тече от деня, следващ деня на получаване на заплащането за услугата и получаване на изисканите документи. В случай, че заплащането и предоставянето на изисканите документи е в различен ден, срокът започва да тече от по-късната дата.

V. Право на отказ

чл.23. Всеки потребител на сайта на Адвокатска кантора “Досева”, който е заявил онлайн консултация и/или е потвърдил изпратена оферта за онлайн консултация може да направи отказ от заявената услуга в 14-дневен срок от датата на заявяването.

чл.24. Потребителят трябва да заяви отказа си чрез имейл по ясен и недвусмислен начин.

чл.25. Потребителят няма право на отказ от услугата, когато тя вече е била изпълнена.

чл.26. В случай на отказ и извършено от потребителя плащане за отказаната услуга, Адвокатска кантора “Досева” възстановява сумата по сметка на клиента в срок от 14 работни дни от датата на предоставяне на банкова сметка на потребителя.

VI. Допълнителни разпоредби

чл.27. За неуредените с настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство.

чл.28. При промяна в Общите условия, Адвокатска кантора “Досева” уведомява потребителите, на посочения от тях имейл.