ЗАЯВИ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ!

Попълнете формата. Опишете подбробно Вашия проблем като включите всички свързани със случая факти. Прикрепете към формата всички документи, които са свързани със случая Ви. В рамките на един работен ден ще Ви бъде изпратена оферта с цена и срок за предоставяне на становище по Вашия случай. Заплатете указaната сума и получете компетентно становище по случая Ви.

Какво представлява онлайн консултацията?

Онлайн консултацията се дава под формата на писмено правно становище въз основа на изложените от страна на потребителя факти по случая и приложени към формата за заявка на онлайн консултация документи, които са свързани със случая.

Правното становище е съобразено индивидуално с казуса на потребителя и излага правно относимите факти, установените права и задължения и предоставя на клиента възможни варианти за защита на неговите права.

Какъв е процесът?

Попълнете формата за заявка като опишете подбробно Вашия случай и прикачете всички свързани със случая документи, с които разполагате.

В рамките на 1 работен ден ще ви бъде изпратена оферта на посочения имейл. В нея ще бъде включена инфомация за цената на становището и срокът, в който то може да бъде изготвено.

Ако сте съгласни с предложнието ни в офертата, следва да заплатите указаната цена. От датата на получаване на сумата, започва да тече срокът, който е посочен в офертата за изготвяне на становището.

В рамките на срока за изготвяне на становище, ние Ви изпращаме в писмен вид подробно правно становище по Вашия случай. Становището се изготвя като се взема предвид задължителната и незадължителна практика на съдилищата в Република България и вклюва:
– описателна част, в която се излагат фактите на казуса
– правното положение на случая, какви права и задължения са възникнали въз основа на фактите
– възможностите за действие и защита. Посочват се всички възможности, с които разполагате като за всеки един се указват предимставата и недостатъците /време за реализиране на правата и разноски, които следва да се направят/.