Запишете се за нашия бюлетин!

Пререгистрация на НПО /неправителствена организация/

Актуализация: Със Закон за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, обнародван в Държавен вестник бр.107 от 18.12.2020г. беше удължен срокът за  пререгистрация на НПО /сдруженията, фондациите и народните читалища/ до 31.12.2022г.

От 01.01.2018г. са в сила промените на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за народните читалища, съобразно които неправителствените организации /НПО/ трябва да се регистрират в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Предвиди се задължение за учредените до този момент НПО да се пререгистрират в срок до 31.12.2020г.

Задължени лица

Задължени да извършат процесната преригистрация са:

Сдруженията

Фондациите

Клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел

Народните читалища

Задължението се отнася до тези, които са учредени до 01.01.2018г., тъй като след тази дата новообразуваните НПО  се регистрират директно в регистъра към Агенцията по вписванията.

Ако сте подали документи за регистрация преди 01.01.2018г., но решението на съда е от по-късна дата, задължението за пререгистрация важи и за Вас. След постановяване на решението за регистрация на съда възниква задължението Ви за пререгистрация към АВ.

На пререгистрация подлежат и всички регистрирани в страната клонове на юридическото лице. За всеки отделен клон се провежда отделна процедура по пререгистрация.

Процедура

1. Процедурата започва с подаване на заявление по образец до Регистъра на ЮЛНЦ.

Заявлението може да бъде подадено, както на място в Агенцията по вписванията, така и по електронен път. Във втория случай е необходимо заявителят да има квалифициран електронен подпис. Заявител може да бъде само законния представител на юридическото лице или адвокат.

В зависимост от вида на юридическото лице – сдружение, фондация, клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел или народно читалище се подава различно заявление. Към заявлението следва да се приложи актуалният устав или учредителен акт на организацията, заверен  “вярно с оригинала” или от съда по регистрация, или от законния представител на организацията.

Заявлението може да се подаде от законния представител на юридическото лице, от адвокат или от друг пълномощник. Когато се подава от пълномощник, който не е адвокат към заявлението се прилага още нотариално заверено пълномощно и нотариално заверено заявление за пререгистрация, което е подписано или от законния представител или от адвокат. Когато заявлението се подава от адвокат, се прилага подписано пълномощно, което не е необходимо да се заверява нотариално, като в този слуай не следва да се прилага заверено заявление /тъй като то се подписва от адвоката/.

За пререгистрацията не се дължи държавна такса. Ако обаче със заявлението за пререгистрация се заяви промяна в някое обстоятелство за юридическото лице, ще се дължи държавна такса за това. Тя е в размер на 30 лв., когато заялението се подава на място и 15 лв., когато се подава електронно.

2. След това, ако заявлението е попълнено коректно и са приложени всички необходими документи, Агенцията по вписванията служебно изисква удостоверение за актуално състояние на юридическото лице от съда по регистрацията.

3. Съдът по регистрацията издава изисканото удостоверение и го изпраща до Агенцията по вписванията.

4. Пререгистрацията се извършва след изтичане на 3 дни от датата, на която е получено удостоверението.

След пререгистрацията юридическото лице запазва своето наименование, а същестуващият му БУЛСТАТ става ЕИК.

Не забравяйте, че срокът за извършване на пререгистрацията е до 31.12.2020г.

адвокат  Виктория Досева

Новината не представлява правно становище, а обръща внимание на актуален към момента на публикуването й правен въпрос.

За повече информация във връзка с пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел, може да се свържете с нас.

Адвокатска кантора „Досева“ може да извърши вместо Вас пререгистрацията на Вашата организация.

 

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.