продажба на дружествен дял

Продажбата на дружествен дял от ООД е способ за придобиване на участие или за увеличаване на участието в едно търговско дружество.
Тези сделки се характеризират с особености и формалности. Поради това при извършване на такова прехвърляне следва да се подхожда с внимание не само по отношение на клаузите на сделката, но и с оглед спазването на предвидените от закона процедури и формалности.

Закупуването на имот на публична продан е примамлив начин за придобиване на недвижим имот поради обичайно по-ниската продажна цена. Публичната продан е строго регламентирана процедура и следва да се вземат предвид особеностите и рисковите, които крие тя в сравнение с доброволната покупко-продажба.

В основаната на електронната търговия стоят продажбите на стоки и услуги. За да има продажба, обаче, трябва да има договор. Спецификата на средата, в която се сключват те, доведе до необходимостта от специална законова регламентация. В какво се изразяват особените изисквания на закона? Вижте по-долу.

Стартирането на онлайн бизнес стъпва на изискванията за извършване на търговска дейност чрез физически търговски обекти. Всички тези правила се прилагат и по отношение на електронните магазини. Онлайн търговията, обаче, налага и съобразяването на някои допълнителни изисквания. Част от тях ще разгледаме в настоящата статия, а друга /свързана вече с осъществяването на дейността на електронните магазини/ ще бъде предмет на отделна статия.

Статията има за цел да посочи едни от основните въпроси, които купувачът следва да изясни още преди подписването на предварителен договор за закупуване на имот. Поради невъзможността да бъдат изчерпани всички възможни проблеми и усложнения, които могат да възникнат при покупката на един имот, статията разглежда само основните и най-често срещаните такива.

Регистрация на търговска марка - адвокат Виктория Досева

Пред всички предприемачи, рано или късно, се поставя въпросът за това трябва ли да се регистрира марка и има ли смисъл от нея. Препоръчително е отговорите на тези въпроси да се намерят още в началния етап на търговската дейност, за да се избегнат евентуални нелоялни търговски практики на конкурентите и дори понасянето на вреди върху името на бизнеса.