Защита на търговците, използващи платформите за онлайн търговия - адвокат Виктория Досева

Въведоха се по-строги мерки за платформите за онлайн търговия /като Amazon, eBay, еmag и т.н./. При неспазването на предвидените изисквания търговците, които ги използват, могат да се защитят като поискат преустановяване на нарушенията, а в някои случаи и заплащане на обезщетение. Тези промени бяха продиктувани от идеята за защита на по-дребните търговци, които предлагат своите стоки и услуги чрез тези платформи и които се явяват зависими от техните условията.

защита на купувача при неизпълнение на предварителен договор - адвокат Виктория Досева

Ако продавачът по предварителния договор прехвърли имота на друго лице, купувачът по предварителния договор може да атакува тази сделка и след това да придобие имота по съдебен ред.