Запишете се за нашия бюлетин!

Електронна търговия - регистрация на фирма и онлайн магазин

Дигитализирането на социалната и икономическа среда разкри широк набор от възможности за инвестиране, включително чрез извършване на онлайн търговия. Интернет пространството и наборът от клиенти от цял свят, който осигурява то, неминуемo измести погледа на търговците към електронните магазините.

Стартирането на онлайн бизнес стъпва на изискванията за извършване на търговска дейност чрез физически търговски обекти. Всички тези правила се прилагат и по отношение на електронните магазини. Онлайн търговията, обаче, налага и съобразяването на някои допълнителни изисквания. Част от тях ще разгледаме в настоящата статия, а друга /свързана вече с осъществяването на дейността на електронните магазини/ ще бъде предмет на отделна статия.

Тук се изясняват въпросите за необходимостта от регистрация на фирма за онлайн търговия, плюсовете и минусите на различните форми за осъществяване на търговска дейност, като е включена и информация за регистрацията на онлайн магазините към НАП.

1. Нужна ли е регистрация на фирма?

Първият въпрос, който се появява пред лицата, желаещи да продават онлайн е необходима ли е фирма за това?

Следва да се посочи, че когато едно лице извършва търговска дейност, включително онлайн, то автоматично става търговец – без значение дали има фирма или не.

Кога едно лице извършва търговска дейност?

Когато то сключва търговски сделки, например, купува стоки с цел да ги препродаде или пък продава стоки собствено производство. Законът не посочва изчерпателно кои сделки са търговски и кои – не. Затова във всеки конкретен случай трябва да се направи преценка дали извършваната от лицето сделка е такава. Отличителният белег на всички тях е това, че те се извършват изключително с цел печалба /печели се от разликата в цената, от разликата в стойността на вложените материали и т.н./.

Освен това тези сделки трябва да се извършват „по занятие“. Това означава лицето да ги сключва като постоянна дейност, с цел набавяне на постоянни доходи.

Лицето става търговец автоматично от момента на извършване на първата продажба или с направения първи разход за неговата търговска дейност. От тази дата лицето има задължение в 7-дневен срок да се регистрира като едноличен търговец в Търговския регистър /чл.6, ал.2 ЗТР/! Такова задължение няма само когато това лице е учредило търговско дружество, под името на което извършва своята търговска дейност.

В случай, че лицето не се регистрира като търговец в този срок е налице административно нарушение, за което се налага глоба от 500 до 1000 лева. Тази санкция се налага за всеки месец, в който търговецът не е изпълнил задължението си да се регистрира в Търговския регистър /чл. 40, ал.1 ЗТР/.

Когато по горния начин се извършват сделки чрез електронен магазин, лицето също ще придобие качеството търговец. Не е предвидено изключение, съгласно което това правило да не се прилага по отношение на сделките, извършвани онлайн. Без значение е дали тези продажби се извършват чрез собствен онлайн магазин, чрез нает такъв или чрез споделена платформа за онлайн търговия. Във всички случаи лицето ще придобие търговско качество, когато извършва търговски сделки по занятие.

Какво следва да се разбира под онлайн магазин? Такъв ще е налице, когато търговецът:

има или използва чужд интернет-сайт (софтуер, който е достъпен през интернет чрез уеб-бразузър) или мобилно приложение;

чрез него се извършват продажби на стоки/услуги от разстояние;

с него се предоставя възможност за избор на стоки/услуги от страна на потребителите (вкл. се както наличието на потребителска кошница, така и всички други осигурени от търговеца начини за избор, напр. каталог);

и се дава възможност за предоставяне на информация за контакт с купувачите, адреса на доставка и метода за плащане.

пар.1 т. 87. от ЗДДС (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г.; изм., бр. 96 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) „Електронен магазин” е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.

С оглед горното, следва да се обобщи, че когато едно лице извършва търговска дейност, включително онлайн, то трябва да е регистрирано като едноличен търговец или да има учредено търговско дружество, чрез което да реализира търговията си.

2. Под каква форма може да се извършва търговска дейност?

Стана ясно, че за извършване на онлайн търговия е необходимо лицето да има учредено търговско дружество или да е регистрирано като едноличен търговец. Как, обаче, търговецът да прецени коя търговска форма да избере?

Основен критерий се оказва размерът на отговорността, която лицето поема, когато стартира търговска дейност. При една част от търговските форми лицето отговаря неограничено, а при други – ограничено. Какво означава това? Когато е налице неограничена отговорност, лицето отговаря не само с вложеното и спечеленото от своята търговия, но и с цялото си лично имущество. Кредиторите на търговеца могат да насочат принудително изпълнение, както срещу имуществото, което е включено в търговското предприятие, така и към личното имущество на търговеца – имоти, коли, вземания от други лица, дори върху част от заплатата, ако това лице работи и по трудов договор.

Когато, обаче, е налице ограничена отговорност, лицето отговаря пред кредиторите на търговското дружество /само при дружествата отговорността може да е ограничена/ до размера на своя дял – това, което е вкарал в дружеството при неговото учредяване. Тук вече кредиторите не могат да посегнат към личното му имущество.

Ето кои са основните плюсове и минуси на различните видове търговци:

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ /ЕТ/

ПРЕДИМСТВА

НЕДОСТАТЪЦИ

ПРЕДИМСТВА

няма изискване за минимален размер на първоначална вноска /капитал/;

таксите за регистрацията са по-ниски.

НЕДОСТАТЪЦИ

отговаря неограничено;

данъкът върху печалбата е 15%, когато не дължи заплащане на патентен данък /такъв се дължи, когато търговецът извършва някоя от дейностите посочени в приложение №4 към Закона за местните данъци и такси, оборотът му за година е под 50 000лв. и не е регистриран по ДДС/.

няма изискване за минимален размер на първоначална вноска /капитал/;

таксите за регистрацията са по-ниски.

отговаря неограничено;

данъкът върху печалбата е 15%, когато не дължи заплащане на патентен данък /такъв се дължи, когато търговецът извършва някоя от дейностите, посочени в приложение №4 към Закона за местните данъци и такси, оборотът му за година е под 50 000лв. и не е регистриран по ДДС/.

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО /СД/

ПРЕДИМСТВА

НЕДОСТАТЪЦИ

ПРЕДИМСТВА

няма изискване за минимален размер на капитала;

данъкът върху печалбата на дружеството е 10%, а съдружниците дължат данък от 5 % върху получените от дружеството средства /дивидент/.

НЕДОСТАТЪЦИ

не може да се учреди от едно лице;

всички съдружници отговарят неограничено;

таксите за регистрация са по-високи.

няма изискване за минимален размер на капитала;

данъкът върху печалбата на дружеството е 10%, а съдружниците дължат данък от 5 % върху получените от дружеството средства /дивидент/.

не може да се учреди от едно лице;

всички съдружници отговарят неограничено;

таксите за регистрация са по-високи.

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО /КД/

ПРЕДИМСТВА

НЕДОСТАТЪЦИ

няма изискване за минимален размер на капитала;

данъкът върху печалбата на дружеството е 10%, а съдружниците дължат данък от 5 % върху получените от дружеството средства /дивидент/.

не може да се учреди от едно лице;

поне един от съдружниците е неограничено отговорен;

таксите за регистрация са по-високи.

ПРЕДИМСТВА

няма изискване за минимален размер на капитала;

данъкът върху печалбата на дружеството е 10%, а съдружниците дължат данък от 5 % върху получените от дружеството средства /дивидент/.

НЕДОСТАТЪЦИ

не може да се учреди от едно лице;

поне един от съдружниците отговаря неограничено;

таксите за регистрация са по-високи.

Законодателят е предвидил и по-специфична форма на командитно дружество, а именно командитно дружество с акции. При него на ограничено отговорните съдружници се издават акции. По отношение на съдружниците, притежаващи акции се прилагат правилата на акционерното дружество.

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ООД/

ПРЕДИМСТВА

НЕДОСТАТЪЦИ

може да се учреди и от едно лице /в този случай възниква еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД/;

минималният размер на изискуемия капитал при учредяване е само 2 лева;

едноличният собственик или съдружниците отговарят ограничено /до размера на своя дял/ за задълженията на дружеството;

данъкът върху печалбата на дружеството е 10%, а съдружниците дължат данък от 5 % върху получените от дружеството средства /дивидент/.

таксите за регистрация са по-високи от тези на предходно посочените форми;

при прехвърляне на дружествен дял на външно за дружеството лице се спазва строго определена процедура /подава се молба от купувача, взема се решение от общото събрание на дружеството за продажба и приемане на новия съдружник, променя се дружествения договор, прави се вписване в ТР/.

ПРЕДИМСТВА

може да се учреди и от едно лице /в този случай възниква еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД/;

минималният размер на изискуемия капитал при учредяване е само 2 лева;

едноличният собственик или съдружниците отговарят ограничено /до размера на своя дял/ за задълженията на дружеството;

данъкът върху печалбата на дружеството е 10%, а съдружниците дължат данък от 5 % върху получените от дружеството средства /дивидент/.

НЕДОСТАТЪЦИ

таксите за регистрация са по-високи от тези на предходно посочените форми;

при прехвърляне на дружествен дял на външно за дружеството лице се спазва строго определена процедура /подава се молба от купувача, взема се решение от общото събрание на дружеството за продажба и приемане на новия съдружник, променя се дружествения договор, прави се вписване в ТР/.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО /АД/

ПРЕДИМСТВА

НЕДОСТАТЪЦИ

може да се учреди и от едно лице / в този случай възниква еднолично акционерно дружество – ЕАД/;

свободно прехвърляне на членското участие на трети лица /съобразява се единствено формата за това прехвърляне с оглед вида на акциите/;

акционерите отговарят ограничено /до размера на своето участие/ за задълженията на дружеството;

данъкът върху печалбата на дружеството е 10%, а акционерите дължат данък от 5 % върху получените от дружеството средства /дивидент/.

минималният размер на капитала е 50 000 лева, поради това тази форма е удачна при стартиране на бизнес, насочен към вложения на външни лица /продажба на акции, облигации и други ценни книжа/;

тази форма е с най-високи такси за регистрация.

ПРЕДИМСТВА

може да се учреди и от едно лице / в този случай възниква еднолично акционерно дружество – ЕАД/;

свободно прехвърляне на членското участие на трети лица /съобразява се единствено формата за това прехвърляне с оглед вида на акциите/;

акционерите отговарят ограничено /до размера на своето участие/ за задълженията на дружеството;

данъкът върху печалбата на дружеството е 10%, а акционерите дължат данък от 5 % върху получените от дружеството средства /дивидент/.

НЕДОСТАТЪЦИ

минималният размер на капитала е 50 000 лева, поради това тази форма е удачна при стартиране на бизнес, насочен към вложения на външни лица /продажба на акции, облигации и други ценни книжа/;

тази форма е с най-високи такси за регистрация.

Когато се избира търговска форма, следва да се съобразят индивидуалните условия и преследваните цели. Най-предпочитана от търговците форма за осъществяване на онлайн търговия на стоки се явява ООД/ ЕООД, поради това че съчетава неограничената отговорност на съдружниците и достъпната първоначална финансова инвестиция.

3. Регистрация на онлайн магазин в НАП

Когато едно лице извършва продажби чрез електронен магазин, то е длъжно да регистрира този факт в НАП. Няма значение дали онлайн магазинът е собствен на лицето, дали се използва под наем или е платформа за онлайн търговия. Във всички случаи лицето следва да подаде информация до НАП за извършваната от него дейност.

Това трябва да стане преди стартиране на продажбите в интернет пространството.

Информацията, която се подава е:

Наименование на електронния магазин;
Наименование на домейна на електронния магазин;
Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин;
Информация за начина на извършване на продажбите /онлайн платформа, собствен или нает електронен магазин, посредник /за предлагане на туристически услуги в интернет/;
Видът на продаваните стоки/услуги;
Дата на стартиране на електронния магазин;
Информация за начините на плащане;
Дата на прекратяване на работата на електронния магазин;
Дата на подаване на информация в НАП.

Регистрацията в НАП не е задължителна за търговците, в следните случаи:

Когато плащанията за продажбите на търговеца се извършват само по банков път;

Когато плащанията се извършват само чрез пощенски паричен превод;

Възможно е лицето да има задължение за регистрация, но да няма задължение за издаване на фискален бон. Такъв е случаят, когато търговецът приема само неприсъствени плащания с кредитна или дебитна карта. Трябва, обаче, да са налице и някои допълнителни изисквания:

софтуерът за управление на продажбите трябва да генерира уникален номер за всяка продажба и да осигурява пълнота и автентичност на използваните данни;
за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето да приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта.

Когато търговецът не попада в някое от горните изключения, той има задължение за издаване на фискален бон, поради което е обвързан от правилата и изискванията за приложение на СУПТО /софтуерите за управление на продажби в търговските обекти/.

4. Допълнителни регистрации, лицензии и разрешителни за извършване на онлайн търговия

Когато за продажбата на определени стоки и услуги законът изисква допълнително разрешение, лиценз или регистрация, то тези изисквания следва да се съобразят и при предоставянето им чрез онлайн магазин. Такива продукти са, например, храните, лекарствата и хранителните добавки, цигарите, алкохола, финансовите продукти, оръжията, стоките от благородни метали и др.

Съответно не могат да се продават онлайн стоки и услуги, които са забранени от закона /например наркотици/.

С оглед на гореизложеното, може да се обобщи следното:

За да може едно лице да извършва онлайн търговия, то трябва или да е регистрирано като едноличен търговец, или да има търговско дружество, чрез което да осъществява продажбите;

Най-предпочитана форма за извършване на търговия онлайн е ООД/ЕООД поради ограничения характер на отговорността на лицата и достъпната първоначална инвестиция;

Когато едно лице има собствен електронен магазин, използва такъв под наем или продава в споделена платформа за онлайн търговия, то трябва да подаде информация към НАП за това още преди стартиране на продажбите;

Преди започване на бизнеса следва да се провери дали стоките не подлежат на допълнителен регистарционен, разрешителен или лицензионен режим и да се предприемат съответните действия за получаването на такива;

адвокат  Виктория Досева

Статията не представлява правно становище. Тя е изготвена абстрактно и не е съобразена с конкретиката на Вашия случай. Поради това не предприемайте правни действия въз основа на нея, а се консултирайте с адвокат.

При стартиране на бизнес търговецът следва да подходи внимателно като съобрази всички изисквания за регистрация на своята фирма и елетронен магазин. С цел ограничаване на риска от грешки, които водят със себе си имуществената отговорност на търговеца, препоръчваме да се консултирате със специалист в областта.

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.