Запишете се за нашия бюлетин!
Регистрация на търговска марка - адвокат Виктория Досева

Регистрация на търговска марка на национално, европейско и международно ниво

Пред всички предприемачи, рано или късно, се поставя въпросът за това трябва ли да се регистрира марка и има ли смисъл от нея. Препоръчително е отговорите на тези въпроси да се намерят още в началния етап на търговската дейност, за да се избегнат евентуални нелоялни търговски практики на конкурентите и дори понасянето на вреди върху името на бизнеса.

Настоящата статия има за цел да даде основна информация за това какво представлява търговската марка, защо е важно да се регистрира такава и как протича процесът на запазване на марка. В статията се разглеждат и съществуващите механизми за защита на марка на територията на ЕС и извън него.

Какво е търговска марка?

Търговската марка е знак, който отличава стоките и услугите на един търговец от всички останали стоки и услуги на пазара.

За да може да може един знак да бъде марка, той трябва да отговоря на две изисквания:

да има отличителен характер. Марката следва да създава такова зрително впечатление, което да може да бъде възприето от потребителите като знак за произход на стоката. Не следва да същестува възможност за купувача да се обърка, че стоките и услугите на едно лице са стоки или услуги на друг търговец;

Така в Решение на Съда на ЕС от 25 март 2010 г. по съединени дела Société des produits Nestlé SA, T-5/08—T-7/08, точка 38 се застъпва, че за да се прецени отличителният характер на дадена марка, следва да се извърши обща преценка за това дали марката е годна в по-голяма или в по-малка степен да установи, че стоките или услугите, за които е регистрирана, произхождат от определено предприятие и следователно да ги отличи от стоките и услугите на други предприятия (вж. в този смисъл и по аналогия Решение на Съда на ЕС от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Recueil, стр. I‑3819, точка 22)

да може се представи пред органа по регистрацията, по начин който позволява неговото възпроизвеждане /напр. графично, визуално или звуково/. Такива знаци могат да бъдат думи, букви, цифри, рисунки, фигури, цветове, звуци или комбинации от такива знаци;

Търговската марка е различна от търговското име на едно лице. Те могат да са едни и същи като наименование, но не се припокриват по своята същност. Името на търговеца и марката дават различни права. Наличието на определено търговско наименование не означава притежание на марка за същото.

Така например, когато едно лице има регистрирана марка, то може да учреди търговско дружество с наименование идентично на марката. По същия начин едно лице може да запази марка, която е идентична с неготово търговско име. Ако обаче  това лице иска да учреди търговско дружество с наименувание, което е идентично на вече регистрирана марка и няма никакви права върху тази марка, това ще му бъде отказано и ще трябва да избере друго търговско име. Ако пък иска да запази марка, която включва фирмата на вече регистриран търговец и този търговец се противопостави на това, ще му бъде отказана регистрацията на такава марка. Как може това лице да се противопостави на регистрацията на марката в този случай е посочено по-долу в статията.

Защо е важно да се регистрира марка?

Марката е изключително важна за бизнеса на един търговец, ако неговите цели са да се наложи на пазара и да развива своята дейност.

Предлагайки на пазара своите стоки и услуги, търговецът обикновено се придържа към определено качество. Потребителите от своя страна свързват това качество с неговото име. Липсата на регистрирана марка ще позволи друг търговец да започне да предлага същите стоки и услуги и то под същата или под сходна марка. Какви са последиците? На първо място е възможно по този начин търговецът, използващ нерегистрираната чужда марка да привлече неговите клиенти. Освен това, ако той предлага същите стоки и услуги под същата марка, но с по-ниско качество, потребителите ще започнат да свързат това по-ниско качество със  стоките и услугите на другия търговец.

Притежателят на запазена марка придобива изключителното право да я използва и да забрани други лица да я използват в търговската си дейност.

Регистрацията на търговска марка дава право да се забрани използването й от други лица в тяхната търговска дейност по отношение на същите стоки и услуги.

Може да бъде забранено и използването на сходна марка /не е идентична, но много прилича на регистрираната/ и по отношение на сходни стоки и услуги, когато е възможно по този начин потребителите да бъдат заблудени.

Освен това е възможно да се забрани използването на сходна марка по отношение на стоки и услуги, които дори не са сходни. Това може да стане, когато регистрираната марка вече е станала известна. Освен това трябва използването й да води до облагодетелстване на лицето, което я използва заради известността й или да е възможно да се засегне отличителния характер на регистрираната марка /вече да не се свърза тази марка със стоките и услугите на притежателя й/.

В случай на нарушение на някоя от горните забрани търговецът може да ангажира отговорността на нарушителя. Това може да стане като се обърне към Комисията за защита на конкуренцията по реда на Закона за защита на конкуренцията и/или като потърси обезщетение за претърпените вреди от нарушението по съдебен ред.

Освен това, тъй като регистрираната марка има парична стойност /а в зависимост от нейното развитие на пазара стойностостта и може да се увеличава неограничено/, търговецът може да я продава, да разрешава ползването й от трети лица срещу възнараждение и да я залага.

Правата върху марка се придобиват от датата на заявката за регистрация, тъй като самото производство продължва от няколко месеца до година. По този начин заявителят се защитава от евентуални действия на други търговци през този период.

Правото върху търговска марка се придобива за срок от 10 години, считано от датата на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за нови 10 години неограничен брой пъти.

Подготовка за регистрация на търговска марка?

Преди да се пристъпи към регистрация на марка трябва да се конкретизира пазарът, на който тази марка ще бъде използвана. Това трябва да се направи, за да се определи регистрационният режим. Правата върху марката са териториално ограничени и търговецът придобива защита само в границите на държавата, в която я е регистрирал. На колкото повече места се заявява регистрация на марката, толкова по-скъпа ще е процедурата. Освен това, когато една марка не се използва в продължение на 5 години, тя може да бъде заличена. Заради това е важно изначално да се определи къде точно търговецът търси защита.

Една марка може да бъде регистрирана на национално ниво /образува се отделно производство във всяка държава, в която се иска защита/, на ниво ЕС /образува се едно производство пред EUIPO – Служба на ЕС за интелектуална собственост и се получава защита във всички-държави членки на ЕС/ и на международно ниво /образува се производство пред WIPO – Световната организация за интелектуална собственост като може да се получи защита на територията на всяка или само на някоя от държавите, подписали Мадритския протокол, които са общо 122 държави – всички може да видите тук. По-долу се разглеждат особеностите за всеки един от тези регистрационни режими.

Освен територията, за която се търси защита, трябва да се определят и стоките, по отношение на които ще бъде регистрирана марката. Видовете стоки се разпределят по класове съобразно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки /Ницска класификация/ като за всеки клас се заплаща допълнителна такса. Поради това е безпредметно марката да се регистрира за стоки и услуги, за които няма да бъде използвана.

След като се определи територията и стоките/услугите, за които ще бъде използвана марката, следва да се направи проверка по отношение на вече регистрирани или заявени за регистрация сходни марки. Регистрацията ще бъде отказана само при противопоставяне от страна на лицето, което е регистрирало по-рано такава марка. За да стане това трябва още:

марката на това лице да е идентична на заявената марка и да е регистрирана по отношение на същите стоки и услуги или

марката на това лице да е само сходна и да е регистрирана само за сходни стоки и услуги, когато една таква регистрация би довела до объркване на потребителите

Освен възможността за отказ от регистрация, липсата на проверка за регистрирани и заявени по-рано марки може да доведе до ангажиране на отговорността на лицето, което използва тази марка по посочения в предходната точка ред.

Регистрация на марка в България

Когато се иска защита само на територията на България, се образува производство по регистрация пред Патентното ведомство. За да се образува такова производство, е необходимо заявлението, освен искането за регистрация, да съдържа минимум името и адреса на заявителя, представяне на марката и списък на стоките/услугите, за които се иска регистрация.

След подаване на заявката, в срок от един месец от заплащане на дължимите такси, Патентното ведомство извършва формална експертиза като проверява дали заявлението отговаря на изиксванията на закона, дали представеният знак представлява марка по смисъла на закона и дали са платени дължимите такси.

Ако всичко е наред със заявката, се прави втора експертиза – по същество. На този етап се проверява дали марка отговаря на законовите изисквания за регистрация – в чл. 11 от Закона за марките и географските означения се посочват изчерпателно случаите, в които марката не следва да бъде регистрирана /поради обема и тяхната специфичност, не се разглеждат в настоящата статия/.

Ако марката отговаря на тези изисквания, заявката за регистрация се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

От този момент започва да тече тримесечен срок, в който

всяко лице, което смята че марката не отговаря на законовите изисквания, може да подаде възражение срещу регистрацията на тази марка;

всяко лице, което ще бъде засегнато от тази регистрация може да подаде опозиция. Такива лица са тези, които имат регистрирана или заявена по-ранна марка или права върху такава, когато марката използва търговското им име (фирмата) или регистрирано от тях по-ранно географско означение, което се използва от марката.

Ако няма подавани възражения и/или опозиции или те са приети за неоснователни, се извършва регистрация марката, която се публиква в Официлания бюлетин на Патентното ведомство.

Подаване на заявление

Формална проверка на заявлението

Експертиза по същество

Публикуване на заявката

Срок за възражения и опозиции

Регистрация

Регистрация на марка в ЕС

Когато се търси защита на марката на територията на ЕС заявителят подава едно заявление за регистрация до EUIPO – Служба на ЕС за интелектуална собственост.

Ако преди подаване на заявлението за регистрация на марка в ЕС, заявителят е регистрирал или заявил за регистриране същата марка на национално ниво в държава-членка на ЕС, той може даполучи защита в ЕС от по-ранната дата. Това може да стане, ако заявката пред EUIPO е подадена в срок от 6 месеца от подаването на националната заявка.

След подаване на заявлението се проверява дали заявлението и марката отговаря на изискванията за регистрация на европейска марка и дали са платени дължимите такси.

Ако заявлението и марката отговарят на изискванията за регистрация, подадената заявка се публикува в Официалния бюлетин на ЕС.

След тази публикация започва да тече тримесечен срок, в който  трети лица могат да подават възражения срещу регистрацията на марката на следните основания:

претедират права върху по-рано регистрирана или заявена марка или

смятат, че марката не отговаря на законовите изисквания за регистрация /посочени са в чл.5 и 7 на Регламент №2017/1001 от 14.06.2017г./.

Ако в този тримесечен срок няма подадени възражения или пък те са отхърлени след провеждане на производството по тяхното разглеждане, марката се регистрира и публикува в Официалния бюлетин на ЕС.

Притежателят на марка, регистрирана по този ред придобива защита в територията на всички държави-членки на ЕС.

Подаване на заявление

Проверка на заявлението и марката

Публикуване на заявката

Срок за възражения

Регистрация

Международна регистрация на марка

Международна регистрация на марка може да бъде заявена, ако марката вече е регистрирана или заявена на национално ниво в някоя от държавите-членки на Мадритския протокол или на ниво ЕС. В заявката се посочват държавите, по отношение на които се търси защита. Възможно е да се поиска защита за всички държави, но този подход оскъпява изключително много процедурата и не е оправдан, ако в действителност стоките няма да се продават във всички тези държави.

Заявката за международна регистрация на марка се подава в държавата, в която е направена първичната регистрацията. Националното бюро проверява подаденото заявление и ако то е редовно подадено, се изпраща до WIPO – Световната организация за интелектуална собственост.

След получаване на заявката международното бюро извършва формална проверка, вкл. дали са платени дължимите такси.

След успешното приключване на формалната проверка на заявлението  марката се регистрира.

За дата на регистрация се счита датата на подаване на международната заявка в националното ведомство или в ЕС, когато тя е получена от Международното бюро в срок от 2 месеца от по нейното подаване. В противен случай за дата на международната регистрация се счита датата на получаване на заявката от Международното бюро. Защитата на марката на територията на заявените държави има действие от датата на международната регистрация.

За да се получи международна защита на марката, считано от датата на подаване на заявлението за регистрация на национално ниво, трябва с международната заявка да бъде заявен приоритет на марката. Това може да се направи в срок от шест месеца от датата на подаване на националната заявка. След този срок международната защита може да има действие само от датата на международната регистрация.

Регистрацията се публикува в бюлетина на WIPO – Световната организация за интелектуална собственост и последната уведомява за регистрацията държавите-членки, за които е поискана защита.

След публикацията започва да тече срок, в който посочените със заявката държави да извършват експертиза по същество на марката съобразно националните си законодателства. Всяка една от тези държави може в този срок /между 12 и 18 месеца/ да откаже регистрацията на марката за своята територията.

Тези откази могат да бъдат обжалвани съобразно националното законодателство на държавата, отказала защита.

След изтичането на този срок международната регистрация се стабилизира и притежателят на така регистрираната марка получава защита на територията на заявените от него държави, които не са отказали регистрацията.

Подаване на заявление

Формална проверка на заявлението

Регистрация, публикуване и уведомяване

Срок за отказ

Стабилизиране на регистрацията

С оглед на гореизложеното, може да се обобщи следното:

  Търговската марка е знак, който отличава стоките и услугите на един търговец от тези на друг, може да бъде представена и съдържа думи, букви, цифри, рисунки, фигури, цветове, звуци или комбинации от такива знаци;

      Регистрацията на търговска марка дава право на търговеца изключително да използва марката и да се разпорежда с нея, както и да забранява на трети лица да я изпозлват в своята търговска дейност;

      При нарушаване на тази забрана третите лица носят административно-наказателна отговорност и дължат обезщетение за причинените на търговеца вреди;

     Търговската марка има действие само на територията на държавата, в която е регистрирана;

      Търговска марка може да получи защита на цялата територия на ЕС чрез подаване на една заявка пред EUIPO – Служба на ЕС за интелектуална собственост;

      Марката може да получи защита на територията на 122 държави, подписали Мадритския протокол чрез подаване на заявка за международна регистрация до WIPO – Световната организация за интелектуална собственост;

адвокат  Виктория Досева

Статията не представлява правно становище. Тя е изготвена абстрактно и не е съобразена с конкретиката на Вашия случай. Поради това не предприемайте правни действия въз основа на нея, а се консултирайте с адвокат.

 

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

photos by https://www.freepik.com