Запишете се за нашия бюлетин!

С какви права разполагаме в случай на отменен или закъснял полет и при отказан достъп до борда на самолета

Случвало ли Ви се е да организирате пътуване, но плановете Ви да бъдат провалени, заради отмяна на полета от страна на избрания от Вас авиопревозвач. Да чакате с часове на летището, докато полетът Ви бъде изпълнен? Да не бъдете допуснат до качване в самолета без основателна причина? Да наемате хотелска стая или да търсите превоз до място, на което да изчакате следващия полет?

Правата Ви като пътник, пътуващ от и/или до държава-членка на ЕС, в тези случаи се уреждат от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91. Този регламент не се прилага обаче, когато полетът е бил от летище на държава извън ЕС и в случай че сте получили компенсация в тази съответна трета страна.

Ето с какви права разполагате, в случай на отказан достъп до борда на самолета, закъснение и отмяна на полета, съобразно посочения по-горе регламент.

1. Отказан достъп до борда на самолета

Чл. 2 б. „й“ от Регламента предвижда, че отказан достъп е налице, когато въздушният превозвач откаже да Ви превози с определен полет, въпреки че сте представили бордна карта за качване в самолета с потвърдена резервация за съответния полет и сте се явили за качване в самолета в предварително указаното за това време.

Ако са налице, обаче, основателни причини за този отказ, за Вас няма да възникнат права по този регламент. Kато основателни причини са посочени такива, които са свързани със здравето, безопасността, сигурността или с използването на неподходящи документи за пътуване.

Правата Ви при неоснователен отказ за достъп до борда на самолета са следните

 

ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА БИЛЕТА ИЛИ ПРЕМАРШУТИРАНЕ 

Двете възможности са алтернативни. Избира се или възстановяване на цената, или премаршутиране.

Възстановява се пълната цената на билета в срок до 7 работни дни.

Регламентът включва два вида премаршутиране, в случай че изберете този вариант: премаршутиране при първа възможност, т.е. за първия възможен полет или премаршутиране за по-късна дата, която Ви е удобна.

 

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Размерът на обезщетението е поставен в зависимост от разстоянието на полета.

Ако полетът, за който Ви е отказан достъп, е с разстояние до 1 500 километра, обезщетението е в размер на 250 евро.

Ако разстоянието е между 1 500 километра и 3 500 километра, обезщетението е 400 евро.

За всички останали полети, т.е. над 3 500 километра, обезщетението е в размер на 600 евро.

 

ПРАВО НА ГРИЖА

Правото на грижа включва

храна и напитки според времето за изчакване;

настаняване в хотел, когато се налага престой за една или повече нощи, или когато се налага допълнителен престой към първоначално предвидения от пътника;

превоз между летището и мястото за настаняване (хотел или друго място).

две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения.

Правото на хотел и превоз следва да се прилага за случаите, при които поради премаршуриране се налага да изчакате следващия полет поне до следващия ден.

2. Закъснение на полета

Правата Ви при закъснял полет се уреждат в зависимост от продължителността на закъснението и разстоянието на полета.

Така при полети с разстояние до 1 500 километра закъснението трябва да е поне два часа, за да може да търсите защита по регламента.

Когато полетът е между 1 500 и 3 500 километра, забавянето трябва да е три или повече часа. За полети от и до държави-членки на ЕС е въведена само долната граница на изискуемото разстояние. Така при полет между две държави-членки на ЕС и разстояние на полета над 3 500 километра е достатъчно закъснението отново да е три часа.

При всички останали случаи закъснението трябва да е за четири или повече часа.

От значение за определяне на периода на закъснението е планираното време за пристигане и реалното време на кацане. Без значение е времето на излитане.

 

ПРАВО НА ГРИЖА

Когато полетът Ви е закъснял и забавата е такава, че попада в някоя от горните точки, Вие на първо място разполагате с право на храна и напитки според времето за изчакване, както и на две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения.

Когато закъснението е с продължение до следващия ден, имате право още на настаняване в хотел и превоз между летището и мястото за настаняване.

 

ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА БИЛЕТА

При закъснение с продължителност над 5 часа Ви се дължи и възстановяване на пълната цена на билета.

 

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

С Решение по съединени дела C 402/07 и C 432/07 на Съда на ЕС се признава и правото на обезщетение, когато закъснението на полета е над 3 часа. В този случай, при полет с разстояние до 1 500 километра, Ви се дължи обезщетение в размер на 250 евро, при разстояние над 1 500 и до 3 500 километра – 400 евро и 600 евро в останалите случаи.

3. Отмяна на полета

Чл. 2 б. л от Регламента изрично посочва, че отмяната на полета представлява неексплоатацията на полет, който е предварително планиран и за който има поне едно резервирано място. Иначе казано отмяна има, когато сте направили резервация за определен полет, тази резервация е била потвърдена от страна на авиопревозвача, но въпреки това той не е изпълнил съответния полет.

 

ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА БИЛЕТА ИЛИ ПРЕМАРШУТИРАНЕ

Двете възможности са алтернативни. Избира се или възстановяване на цената, или премаршутиране.

Възстановява се пълната цената на билета в срок до 7 работни дни.

Регламентът включва два вида премаршутиране, в случай че изберете този вариант: премаршутиране при първа възможност, т.е. за първия възможен полет или премаршутиране за по-късна дата, която Ви е удобна.

 

ПРАВО НА ГРИЖА

Регламентът изрично предвижда, че когато сте избрали да се възползвате от правото си на възстановяване на цената на билета, Вие имате право на храна и напитки според времето на изчакване и на две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения. Тези права следва да намерят приложение в хипотезата, при която полетът Ви е бил отменен на летището и по необходимост се е наложило да прекарате повече време там.

Когато, вместо възстновяване на стойността на билета, сте избрали премаршутиране и новият полет е с планирано време на излитане поне на следващия ден, имате право на настаняване в хотел и превоз между летището и мястото за настаняване.

 

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

В хипотезата на отмяна на полета регламентът поставя дължимостта на обезщетение в зависимост от това кога сте уведомени за отмяната. Така право на обезщетение не възниква при следните обстоятелства:

Когато авиокомпанията Ви е предупредила миниум две седмици преди датата на полета;

Когато са Ви уводомили за отмяната между две седмици и седем дни преди датата на полета и в случай че Ви е предложено премаршутиране с друг полет при определени времеви интервали (новият полет трябва да е планиран да излети не по-късно от 2 часа преди излитането на отменения полет и трябва да пристигне на крайната дестинация не по-късно от 4 часа след плануваното време за кацане на отменения полет).

Когато сте били информирани за отмяната по-малко от седем дни преди датата на полета и авиопревозвачът Ви е предложил премаршутиране, което да се изпълни отново в определен времеви период (новият полет трябва да е планиран да излети не по-късно от 1 час преди излитането на отменения полет и трябва да пристигне на крайната дестинация за по-малко от 2 часа след плануваното време за кацане на отменения полет).

Размерът на обезщетението, когато такова се дължи съобразно горните правила, се определя в зависимост от разстоянието на съответния полет, както следва:

250 евро, ако полетът е бил с разстояние до 1 500 километра;

400 евро за полет от и до държава-членка на ЕС с разстояние над 1 500 километра и за всички други полети между 1 500 и 3 500 километра;

600 евро за всички останали полети, т.е. с разстояние на полета над 3 500 километра.

4. Намаляне на размера на обезщетението от страна на авиопревозвача

Регламентът дава право на въздушния превозвач да намали дължимото обезщение с 50 %, ако вместо връщане на цената на билета, сте избрали премаршутиране и с новия полет сте достигнали крайната дестинация с до 2, 3 или 4 часа по-късно от времето, в което е трябвало да пристигнете с първоначално планувания полет. Времето на закъснение отново зависи от разстоянието на полета.

5. Обстоятелства, при които въздушният превозвач се освобождава от отговорност и не дължи заплащане на обезщетение

За въздшуния превозвач не възниква задължение за заплащане на обезщетение, когато закъснението или отмяната на полета е причинена от извънредни обстоятелства. Регламентът примерно посочва, че такива обстоятелства могат да възникнат в случай на политическа нестабилност, метеорологични условия, неочаквани дефекти в системата за безопасност на полета и стачки. Въпросът се доразвива от съдебната практика, като се извежда заключението, че тези примери не са изчерпателно изброени и че те не винаги водят до освобождаване от отговорност.

За да могат тези обстоятелства да освободят превозвача от отговорност, те трябва още да са необичайни за неговата дейност. В тази връзка практиката на съда на ЕС дава като пример избухването на вулкан, което е изключително и необичайно за авиопревозвача събитие и не е в кръга на условията, при които той обикновено извършва своята търговска дейност.

Допълнително изискване за освобождаване от отговорност за заплащане на обезщетение е въздушният превозвач да е положил всички необходими усилия, за да избегне забавянето или отмяната на полета. Ако той не е направил всичко възможно, за да изпълни задължението си за превоз, той няма да може да се позове на иначе извънредните обстоятелства и ще Ви дължи заплащане на обезщетение.

6. Допълнителни обезщетения

Регламентът изрично урежда правото да търсите от авиопревозвача и допълнително обезщетение за вреди, в случай че сте претърпели такива. По този начин отговорността на въздушния превозвач не е ограничена до обезщетенията, предвидени в Регламента, а може да търсите заплащане и на допънително обезщетение, когато сте претърпели вреди над предвидения размер. Такова допълнително обезщетение може да бъде, както за претърпени имуществени вреди (направени разходи, пропуснати ползи и други), така и за неимуществени вреди (болки, страдания, притеснения).

В голяма част от случаите въздушните превозвачи отказват да заплащат дължимото на пътниците обезщетение под претекст за наличие на извънредно събитие, което ги освобождава от отговорност. Както се посочи и по-горе обаче, наличието на извънредно събитие не е достатъчно, за да отпадне отговорността на превозвача, а трябва да се съобразят и много други фактори – положени усилия, обичайни условия и т.н.

Максималната защита на правата Ви може да бъде постигната при навременни и адекватни действия. Поради това Ви съветваме да потърсите съдействието на специалист, който да защити инетерсите Ви, както при претендиране на обезщетение пред самия авиопревозвач, така и пред съда.

Ние можем да Ви предложим цялостно съдействие за получаване на обезщетение, включително на допълнително такова, в случай на отмяна или закъснение на полет или при отказан достъп до борда. Не се колебайте да ни потърсите с каквито и да е въпроси по темата.

 

адвокат  Виктория Досева

Статията не представлява правно становище. Тя е изготвена абстрактно и не е съобразена с конкретиката на Вашия случай. Поради това не предприемайте правни действия въз основа на нея, а се консултирайте с адвокат.

 

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.