общи условия

Общите условия са ключова част от легалната страна на Вашата дейност. Те уреждат и са основата, на която възникват и се развиват отношенията Ви с Вашите клиенти.
За да изпълнят своята функция, обаче, те трябва да отговарят на редица изисквания, въведени от закона. Неизпълнението на което и да е от тях е свързано със санкции, които се налагат от Комисията за защита на потребителите, а други могат до доведат и до необвързаност на потребителите с клаузите на Общите условия.
Използването на примерни условия или сляпото им заимстване от друг търговец не може да бъде ефективно за Вашия бизнес, а по-скоро е предпоставка за неблагоприятни последици.

Защита на търговците, използващи платформите за онлайн търговия - адвокат Виктория Досева

Въведоха се по-строги мерки за платформите за онлайн търговия /като Amazon, eBay, еmag и т.н./. При неспазването на предвидените изисквания търговците, които ги използват, могат да се защитят като поискат преустановяване на нарушенията, а в някои случаи и заплащане на обезщетение. Тези промени бяха продиктувани от идеята за защита на по-дребните търговци, които предлагат своите стоки и услуги чрез тези платформи и които се явяват зависими от техните условията.