продажба на дружествен дял

Продажбата на дружествен дял от ООД е способ за придобиване на участие или за увеличаване на участието в едно търговско дружество.
Тези сделки се характеризират с особености и формалности. Поради това при извършване на такова прехвърляне следва да се подхожда с внимание не само по отношение на клаузите на сделката, но и с оглед спазването на предвидените от закона процедури и формалности.