Запишете се за нашия бюлетин!

Учредяване и регистрация на фондация

Ако вече сте решили или пък все още само обмисляте да създадете организация, чрез която да работите за постигането на Вашата благородна кауза за развитието на обществото или на определена част от него, то неизбежно ще стигнете до въпроса от къде да започна.

Създаването на неправителствена организация, с която да направите това, изисква спазването на строга процедура и правила, които са различни за отделните видове организации. Основните такива са сдруженията и фондациите. Аспект на статията ще бъдат ключовите моменти при учредяване и регистрация на фондация, както и с какво се различава тя от сдруженията.

1. Сдружение или фондация?

Фондацията е вид неправителствена огранизация, която се учредява с дарение или завещание. С нея се преследват нестопански цели, заложени от нейните учредители. Въпреки че фондацията не цели печалба, тя може все пак да извършва и търговска дейност, която да е свързана и да е насочена към финансиране постигането на заложените идеални цели на организацията.

Сдружението е друг вид неправителствена организация, чиято дейност също е насочена към постигане на идеални цели. Тя се учредява с внясяне на имуществени вноски от страна на учредителите. И при нея е допустимо извършване на допълнителна търговска дейност.

Разликите между двете организации се изразяват на първо място в наличието на членствено правоотношение, органното им устройство, а от там и в изискването за определен брой учредители.

Сдружението има свои членове и винаги два органа – Общо събрание и Управителен орган. То може да бъде учредено най-малко от три лица.

Фондацията няма членове и може да има само един орган, освен когато е създадена в обществена полза (по-долу се разглежда този въпрос). Тя  може да се учреди и само от едно лице.

Поради това, ако смятате да създадете неправителствена организация сами, единствената Ви възможност е учредяването на фондация.

Освен това учредителят на фондация може с учредителния акт да запази за себе си определени права за участие в управлението на организацията. При сдруженията такова право не е предвидено и управлението се осъществява чрез Общото събрание, в което участват всички членове на сдружението, а не само учредителите.

2. В частна или в обществена полза?

След като сте взели решение коя организация отговаря на Вашата идея за постигане на идеалните Ви цели, следва да прецените дали тя ще бъде учредена в частна или в обществена полза (важи и за двата вида неправителствени организации).

Когато фондацията е учредена в частна полза, тя извършва дейност в интерес на определен кръг лица – нейните членове, определена професия или други.

Фондацията в обществена полза може да разходва имуществото си само за определни в закона дейности – такива са тези за развитието на гражданското общество, духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, физическата култура, човешките права и околната среда, за деца и хора с увреждания и други, изчерпателно посочени в чл. 38, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

За фондациите в обществена полза са предвидени данъчни и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при определени условия и ред под формата на държавни помощи. Така например, дарителите на фондацията се ползват с данъчно облекчение за направените дарения в размер на 5% за физически лица и 10 % за юридическите, а при придобиване на имущество по този начин фондациите в обществена полза не дължат данък придобиване.

За регистрацията на фондация в обществена полза, обаче, законът е предвидил изисквания, на които тя трябва да отговаря. Така например тя трябва да има двустепенна форма на управление, а именно един върховен орган, който да взема определни решения и един управителен. При фондациите в частна полза това не е задължително. При тях е достатъчно да имат само един. Изискването за двустепенна форма на управление при фондациите в обществена полза налага те да могат да се учредят от поне три лица. Това е така, тъй като в този случай управителният орган трябва да се състои от поне 3 лица. При фондациите в частна полза учредител може да е само едно лице, което да управлява и представлява фондацията. Има и изиксвания за водене на книга с протоколите от събранията, правила за безвъзмездно прехвърляне на имущество и други.

Ако, обаче, фондацията няма да насочва дейността си в някоя от областите, определени със закон (посочени по-горе), тя трябва да се регистрира като такава в частна полза.

Освен това една фондация регистрирана в частна полза може след това да стане такава в обществена, но обратното не се допуска.

3. Учредяване на фондация

Както вече разгледахме, фондацията в частна полза може да се учреди и от едно лице. Няма пречка учредителите да бъдат и повече. Те трябва да са дееспособни български или чуждестранни физически лица. Учредител може да бъде и друго юридическо лице.

Специфична особеност на фондацията е това, че тя се учредява с извършване на дарение или със завещание.

В случай че искате да учредите фондация с дарение, то следва да бъде описано в учредителния акт, който от своя страна се заверява нотариално. Следва да имате предвид и, че за успешно извършване на регистрацията трябва да представите и доказателство за дарението като например удостоверение от банката за извършено по сметка на фондацията плащане. Може да дарите и недвижимо имущество. В този случай трябва първо да впишете нотариално заверения учредителен акт в Имотния регистър към Агенцията по вписванията. Именно той ще служи като доказателство за дарението, така както удостоверението от банката за извършеното плащане. Трябва да държите сметка, че непредоставянето на такова доказателство ще доведе до отказ за регистрация на организацията, което пък води до загуба на заплатените държавни такси. Освен това няма да може да създадете фондацията докато не осигурите доказателство за извършеното дарение.

Когато учредявате фондацията със завещание, не е необходимо учредителният акт да бъде заверяван от нотариус, но към него трябва да приложите обявеното завещание. Ако предмет е недвижим имот, завещанието също трябва да бъде вписано в Имотния регистър към Агенцията по вписванията.

Фондацията възниква с вписването й в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. До този момент Вие като учредител може да отмените учредителния акт и да се откажете от идеята да създавате фондация. Това може да направи и лицето, което е направило завещанието. Наследниците му, обаче, не могат. Поради това завещателният акт може да се отмени само приживе на лицето, което го е направило.

Следва да имате предвид и това, че всички действия, които предприемате в процеса на учредяване на организацията от нейно име до извършване на регистрацията обвързват лично Вас. Правата и задълженията, които са възникали по този начин се прехвърлят на фондацията след нейната регистрация и то само в случай, че в тези отношения сте посочвали, че действате именно от името на фондацията, която е в процес на учредяване. Ако фондацията не възникне по една или друга причина тези права и задължения остават за Вас.

3. Регистрация на фондация

Регистрацията на фондацията се извършва в Регистъра на юридическите лица  с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. За целта трябва да попълните заявление по образец А16 и към него да приложите Учредителения акт, Протокол от учредителното събрание на фондацията, нотариално заверен образец от подписа на лицето, което ще представлява фондацията, декларация по чл. 13, ал.4 ЗТР и документ за платена държавна такса. Размерът на държавната такса зависи от начина на подаване на заявлението за регистрация. Ако го подавате на място таксата е 50лв., а по електронен път – 25лв. За подаване по електронен път, обаче, трябва да разполагате с квалифициран електронен подпис. Ние подаваме тези заявления електронно. Така, в случай, че решите да изпозлвате нашите услуги ще заплатите по-малкия размер такса.

Заявлението може да се подаде от представителя на фондацията или от упълномощено лице. Пълномощното трябва да е нотариално заверено, освен ако пълномощникът е адвокат. В този случай обикновената писмена форма е достатъчна.

Производствата по регистрация са свързани с вярно, точно и коректно попълване на заявленията, както и със спазване на много други правила при изготвянето на документите, които се прилагат към тях. При наличие на нередовно попълнено заявление регистрацията директно се отказва и Вие губите, както платената такса, така и времето, което сте отделили. Напълно възможно е безброй пъти да Ви бъде отказана регистрация заради некоректно попълване, тъй като един път може да пропуснете една, а друг път- друга подбробност. Не рискувайте да губите нерви, време и пари, а потърсете съдействие от специалист, който да направи всичко вместо Вас от първия път. Ние имаме опит в регистрацията на неправителствени организации и можем да Ви укажем пълно съдействие за безпроблемното създаване на Вашата фондация.

С оглед на гореизложеното, може да се обобщи следното:

Фондацията няма членове, може да има само един орган и може да се учреди и от едно лице;

Фондацията може да извършва и допълнителна търговска дейност;

Когато фондацията е учредена в частна полза, тя извършва дейност в интерес на определен кръг лица;

Фондацията в обществена полза може да разходва имуществото си само за определените в закон дейности;

Фондацията може да бъде учредена с дарение или завещание;

Фондацията възниква с регистрацията в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;

Учредителят може да отмени Учредителния акт до датата на регистрацията;

Всички действия, които учредителят предприема в процеса на учредяване на организацията от нейно име до извършване на регистрацията обвързват лично него. След регистрацията правата и задълженията преминават към фондацията;

Регистрацията на фондацията се извършва от представителя й или от упълномощено лице чрез заявление по образец А16 и прилагане на изискуеми по закон документи;

адвокат  Виктория Досева

Статията не представлява правно становище. Тя е изготвена абстрактно и не е съобразена с конкретиката на Вашия случай. Поради това не предприемайте правни действия въз основа на нея, а се консултирайте с адвокат.

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.