адвокат Виктория Досева

Виктория Досева

Адвокат

email: v.doseva@dosevalawoffice.com

телефон:  +359 895 530 879

ОБРАЗОВАНИЕ

2022 – редовен докторант по Търговско право, катедра „Гражданскоправни науки“ към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2017 – Арбитражен съд при БТПП, Курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража

2012 – 2017 – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност “Право”, завършва с отличие

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2020 – Адвокатска кантора “Досева”, адвокат

2019 – 2020 – Адвокатска кантора “Бечева – Димитрова & Партньори”, адвокат

2019 – вписване в Софийска адвокатска колегия

03.2018 – 08.2018 – Софийски градски съд, търговско отделение, стажант

2017 – 2019 – Адвокатска кантора “Бечева – Димитрова & Партньори”, юрисконсулт

2014 – 2016 – Нотариус Мирослава Димова-Савова, младши юрисконсулт

ДРУГИ

2017 – Първо място в Национално състезание по гражданско и търговско право

2017 – Участие в Междууниверситетско състезание по гражданско и търговско право, гр. Бургас

2016 – Участие в младежката научна школа „Модерното общество“, Арапя, 2016 на тема „Неустойката като проявление на репресията в частното право“

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Започва професионалния си опит в студентските години /2014г./ в областта на сделките с недвижими имоти при работата си в нотариална кантора. Натрупва богат опит при проверка на собствеността на имотите, като по-късно в практиката си дава становища и във връзка с приватизации, конфискации, възстановяване на право на собственост и други.

След завършване на образованието си, продължава практиката си насочена в сферата на недвижимите имоти и строителството, като започва да придобива опит и в областта на финансирането, сключването на банкови сделки и учредяването на обезпечения. В този период посредничи между банки и физически лица и фирми, в това число строителни предприемачи за сключване на договори за кредит и учредяване на всякакви видове обезпечения. Има богат опит свързан с огранизирането и финализирането на сделки в цялата страна.

Междувременно със стажа си в Софийски градски съд, натрупва опит в областта на авторското и застрахователното право, като изготвя проекти на съдебни актове по образувани дела в тези области.

След вписването си като адвокат започва своята дейност по процесуално представителство, като натрупва богат опит при воденето на искови дела по граждански и търговски спорове, както и такива свързани с недвижими имоти. По този начин доразвива правната си експертиза в тази област. В практиката си като адвокат натрупва опит в делата с потребители, в това число и тези във връзка с потребителски договори за кредит, като консултира и представлява банкови и финансови институции. Осъществила е представителство по над сто дела. В практиката си като адвокат съдейства и на кредитори за събиране на вземанията си по съдебен ред, като в тази връзка има натрупан опит в областта на заповедното производство, исковите дела за установяване на вземанията по издадени заповеди за изпълнение, образуване и водене на изпълнителни дела, както и съдействие и представителство при обжалване действията на съдебни изпълнители.

През годините е извършвала и дейности свързани със съдействие при стартиране на бизнес, в това число регистрация на търговци, регистрация на търговски марки и други.

Има опит с вписвания, отбелязвания и заличавания на договори и други документи в Центарлния регистър на особените залози.

ЕЗИЦИ

български и английски