Запишете се за нашия бюлетин!

Законодателят въведе абсолютната 10-годишна давност

Статията е актуализирана към 20.04.2021г.

На 20.11.2020г. Народното събание прие окончателно законопроекта за допълнение на Закона за задълженията и договорите. С него се създава нов чл. 112, съгласно който паричните вземания срещу физически лица се погасяват с изтичане на десетгодишна давност, независимо от прекъсването й, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Погасителната давност представлява срок, период от време, през който кредиторът на едно вземане не предприема никакви действия за неговото събиране. С изтичането на този срок за длъжника възниква възможността да попречи на последващ опит за принудително събиране на вземането като противопотави на кредитора си възражение за настъпило погасяване по давност. Това възражение може да се направи в съдебен процес, с който кредитора иска да установи вземането и/или да осъди длъжника. В случай, че кредиторът извънсъдебно претендира вземането си, длъжникът може да предяви иск, с който да установи, че вземането е погасено по давност.

Докато в обикновенния случай давността изтича заради непредприемането на действия от страна на кредитора в определен период от време, то при абсолютната давност не е така. Изтичането на срока тук не се влияе от предприетите действия на кредитора. Тя започва да тече с настъпване на падежа на задължението и във всички случаи изтича след предиведения в закона срок, в случая 10 години. “Обикновената” давност се прекъсва с всяко действие на кредитора, насочено към събиране на вземането, след което започва да тече нова давност. При абсолютната такова прекъсване няма.

Абсолютната давност може само да спре да тече при настъпване на определените в закона предпоставки за това. Една от тях е наличие на съдебно производство във връзка с вземането. Така, ако падежът на вземането е 01.07.2021г., а кредиторът е завел иск за вземането си на 01.07.2022г. и съдебният процес продължи, примерно, до 01.07.2023г.  към 01.07.2023г. ще е изтекла 1 година срок от абсолютата давност. От 01.07.2023г. ще продължи да се “начислява” абсолютната давност и тя ще изтече на 01.07.2032г.

Идеята на абсолютната давност е да се премахне фигурата на вечния длъжник.

За кого се отнася?

Абсолютната давност ще намeри приложение само по отношение на вземания към физически лица. Ал. 2 на новия член предвижда, че когато вземането е от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357 от ЗЗД, абсолютната давност няма да намери приложение.

Когато обаче физическото лице е поело задължения не във връзка с търговската си дейност, въпреки че е регистрирано като ЕТ или има качеството на съдружник в гражданско дружество, вземанията ще се ползват от абсолютната давност. Във всеки конкретен случай ще трябва да се прецени качеството, с което лицето е участвало при поемане на задълженията.

За какви вземания се отнася?

Погасяват се с абослютна давност само паричните вземания. Задълженията за предаване на вещи, за прехвърляне на права и други, които не представляват заплащане на парична сума не попадат под обхвата на промените.

От приложението на абсолютната давност са изключени и някои парични вземания с оглед на начина на тяхното възникване – такива са вземанията

за непозволено увреждане;

за неоснователно обогатяване;

за издръжка;

за трудово възнграждение;

за обезщетение по Кодекса на труда;

по приватизационна сделка;

във връзка с реституирано по реда на закона имущество.

Кога не тече абсолютна давност?

Както се посочи по-горе, законът предвижда абсолютната давност да не тече за срокa, в който някои от изрично предвидените хипотези са налице. Така чл. 115 ЗЗД, който се прилага за “обикновената”, а вече и за абсолютната, предвижда, че давността не тече:

между деца и родители, за времето на упражняване на родителските права;

между намиращи се под настойничество или попечителство и техните настойници или попечители, докато трае настойничеството или попечителството;

между съпрузи;

за вземания на лица, чието имущество е поставено под управление на друго лице, срещу това друго лице, докато трае управлението на имуществото;

за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба;

за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността;

докато трае съдебният процес относно вземането.

За срокa, през който е налице някоя от горните хипотези абсолютната давност спира да тече и се възобновява след като тази причина престане да съществува.

Така абсолютната давност няма да тече за периода, в който се води съдебен процес за вземането, но няма да се прекъсва с предявяване на иск за вземането и с предприемане на действия за принудително събиране. А както се посочи вече, прекъсването на давността води до стартиране на нова давност.

Плащане след изтичане на абсолютната давност?

Към абослютната давност също се прилага правилото, че когато длъжникът плати след като вземането е погасено по давност, плащането не подлежи на връщане като платено без основание.

Това е така, защото погасителната давност дава възможност на длъжника да откаже изпълнение, но тя не води до отпадане на самото задължение. То, просто, вече не може да бъде събрано принудително. Доброволното му заплащане, обаче, е напълно валидно и основателно.

За да може длъжникът да се ползва от давността, той трябва да се позове на нея. Както се посочи вече, това може да стане като възражение срещу предявен иск за вземането или чрез предявяване на установителен иск за недължимост на вземането като погасено по давност.

От кога се прилага абсолютната давност?

Новите правила ще се прилагат и абсолютната давност ще започне да тече от 2 юни 2021г. 

адвокат  Виктория Досева

Новината не представлява правно становище, а обръща внимание на актуален към момента на публикуването й правен въпрос.

За повече информация във връзка с прилагането на абсолютната давност, може да се свържете с нас.

 

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.