Запишете се за нашия бюлетин!

Законови изисквания за сключване на договори онлайн

Онлайн пространството се наложи като основен източник и средство за извършване на сделки, инвестиции и търговска комуникация. Достъпността и бързината на тази среда й осигури безкраен трафик на хора, а това, в съчение с ниските разходи, доведе до неограниченото развитие на онлайн бизнеса.

В основаната на електронната търговия стоят продажбите на стоки и услуги. За да има продажба, обаче, трябва да има договор. Спецификата на средата, в която се сключват те, доведе до необходимостта от специална законова регламентация. В какво се изразяват особените изисквания на закона? Вижте по-долу.

1. Какво е онлайн договор?

Онлайн договорът се различава от „обикновения“ договор по начина на неговото сключване, а именно чрез предаване на информация по интернет. Поради това договорът, сключван онлайн трябва да отговаря на всички изисквания за неговото присъствено сключване. Тези изисквания зависят от вида на стоката, услугата, която се продава. Те трябва да бъдат изпълнени и когато договорът се сключва чрез електронен магазин.

Законът приема, че един сключен по елетронен път договор има същата стойност и е равносилен на писмен договор. 

Поради това не може да се сключват договори по електронен път, за които законът е предвидил да се спази по-тежка форма от писмената като нотариален акт или писмен договор с нотариална заверка. Има и договори, които се смятат сключени едва с предването на вещта, както са заемите. Няма пречка такива договори да се сключват онлайн, но страните се смятат обвързани едва с предаването на предмета /вещите при обикновен залог, парите при заема и т.н./.

2. Как се сключва такъв договор?

За да е налице валидно сключен договор, трябва и двете страни да са изявили желание за това.

Така на първо място самият търговец следва да е изложил в онлайн пространството своите стоки и услуги. В общия случай той публикува информация за това, което предлага, вкл. параметрите на сделката /цена, срок за доставка и др./, а купувачът има свободен достъп до нея.

Следва потребителят да изяви желание за сключване на договор с търговеца за определен продукт, предлаган от него. За целта той попълва предварително посочена информация, представляваща в общия случай заявка за покупка, която изпраща до търговеца.

Накрая продавачът трябва да потвърди, че е  получил изявлението на купувача за сключване на договор за опредлената стока, услуга.

3. Какви са изискванията при предлагането на стока и/или услуга в интернет от търговеца?

На първо място търговецът има задължение за предварително предоставяне на определна информация. Тази информация трябва да е достъпна за потребителите преди сключване на договора. Тя трябва да е ясна, недвусмислена, разбираема за потенциалния получател на стоката, услугата и да включва:

техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение – за купувача трябва да е ясно кога точно се сключва договора и от кой момент той дължи заплащане на цената;
дали договорът ще бъде съхраняван от търговеца и какъв е начинът за достъп до него;
техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора – купувачът следва да има възможност да прегледа попълнената от него информация и при наличие на грешки да може да ги поправи, а търговецът трябва да му предостави информация за начините по които това е предвидено да стане;
езиците, на които договорът може да бъде сключен.

Тази информация следва да е на разположение на купувача по всяко време. Търговецът следва да осигури безпрепятствен достъп до нея на своя сайт.

За неизпълнение на задълженията по предоставяне на предварителна информация продавачът носи административно-наказателна отговорност и може да му бъде наложена глоба или имуществена санкция.

Освен горната информация, търговецът следва ясно да обозначава и цените на предлаганите стоки и услуги. На потребителя трябва да му бъде предоставена информация за крайната дължима от него цена, с всички включени данъци, такси и др. като бъде направена и разбивка на общо дължимото – каква е чистата продажна цена на продукта и каква е стойността на допълнително дължимите от купувача суми и за какво се дължат те.

Необходимо е търговецът да осигури технически възможността на купувачите да установят допуснати грешки при попълване на заявката за покупка, както и да могат да поправят тези грешки преди да се стигне до сключване на договора. Не е достатъчно да има само информация за това. Трябва да е налице работещ механизъм, чрез който да се осигурява изпълнението на това изискване.

Изискванията за предварително предоставяне на информация за сделката и осигуряването на възможност за установяване и поправяне на грешки не се отнасят за случаите, когато договорът между продавача и купувача е сключен чрез размяна на индивидуални съобщения, в това число когато догооврът е сключен по имейл.

След сключване на договора търговецът трябва да предостави на купувача приложимите общи условия и съдържанието на сключения договор. Те трябва да бъдат представени по такъв начин, че да може купувачът да ги запази и възпроизведе, когато прецени. Изпълнението на това задължение следва да се обезпечеи предварително от търговеца като се предвидят и въведат механизми, чрез които това може да бъде изпълнявано. Важно е да се посочи, че не е достатъчно на потребителя да се изпрати линк, който препраща към тези документи. Най-сполучивата форма за изпълнение на това задължение е, ако те бъдат предоставяни на получателя под формата на pdf файл, който той да може да свали и запамети на своето устройство.

Това е необходимо, тъй като само по този начин се предотвратява възможността на търговеца едностранно в по-късен етап да променя общите условия и договора.

Когато купувачът има качеството на потребител /физическо лице, което купува стоките за задоволяне на лични нужди, а не с цел осъществяване на търговска дейсност/, той трябва да приеме писмено Общите условия. Когато сделката става онлайн това изискване се смята за изпълнено, когато потребителят отбележи, че приема общите условия чрез маркиране на нарочно поле, например чрез натискане на бутон, който е предназначен за приемане на Общите условия.

Важно е този бутон да не е маркиран от търгвеца предварително, а това да направи самият потребител. В противен случай няма да е налице изпълнение на изискването и потребителят няма да е обвързан с общите условия.

Що се отнася до онлайн продажби между търговци, то следва да се отбележи, че е предвиден по-лек режим.

В тези случаи, на първо място, не е задължително да има специален бутон за приемане на Общите условия. Това е така, тъй като по отношение на тях се приема, че са обвързани от Общите условия и когато са знаели или са били длъжни да знаят за тях. В този случай Общите условия следва просто да са налични на видно за купувачите-търговци място в сайта на продавача.

Освен това, когато стоките, услугите са насочени изключително към други търговци, продавачът не е задължен да предоставя предварително информацията, която посочихме по-горе, както и да осигурява възможност за установяване и поправяне на допуснати при попълването грешки.

За да може, обаче, да се приложат тези изключения, онлайн сделките трябва да се осъществят само  и изключително с търговци. За това трябва да липсва каквато и да е възможност да се направи поръчка от страна на потребител. В противен случай тези изисквания са задължителни.

4. Какви са изискванията за валидна заявка от потребителя?

След като купувачът е получил необходимата информация във връзка със сделката и е решил, че иска да закупи съответната стока, услуга той следва да обективира това свое желание. В този случай той прави изявление за сключване на договор и го изпраща на търговеца. Средствата за изпращане на това изявление зависят от начина, по който продавачът е решил да организира продажбите си. В най-честия случай това става чрез специален софтуер, система на сайта на търговеца, чрез който се осигурява форма за попълване на необходимата информация и начин за изпращането й.

Много важно, но подценявано от редица търговци, е необходимостта от осигуряване на достатъчна индивидуализация на купувача при заявяване на поръчката. Колкото по-висока е стойността на предлаганите продукти, толкова по-голям риск се поема, ако се подцени този въпрос.

Идентификацията на лицето е изключително важна, защото ако електронното изявление не може да бъде приписано на конкретно лице, то няма да е налице и валидно волеизявление. Освен това следва да се установи дали лицето може да сключва съответния вид сделка /дали е пълнолетно, има ли разрешение от родителите си, ако не е и т.н./. Необходимо е да се изисква представяне на информация, посредством която да може да се достигне най-висок процент на сигурност, че лицето, което въвежда информацията е именно това, за което се представя. Колкото повече информация се изисква, толкова повече се намаля и риска от невалидни волеизявления. Разбира се степента на изискваната информация следва да се съобрази и с оглед вида на стоките и услугите, които се предлагат и респ. риска, който се поема от търговеца.

Идентификацията на потербителите би могла да се обезпечи в най-голяма степен посредством:

Подписване с електронен подпис от страна на купувача. Има различни видове електронни подписи.

Обикновенният електронен подпис най-общо представлява съвкупност от данни, добавени или свързани с изявлението лицето, които то използва, за да се подписва електронно. В този смисъл електронен подпис може да бъде и простото изписване на имената на едно лице, след съдържанието на един имейл.

Чл. 3 т. 10 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО „електронен подпис“ означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва;

В този случай, за да се прецени индетификацията на купувача следва да се даде сметка за това дали при поръчката то е въвело данни, с които се подписва електронно. В тази връзка успешна практика е в Общите условия да се предвижда, че определена информация, която потребителите въвеждат при поръчка ще се приема за обикновен електронен подпис.

Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис, който може да идентифицира автора чрез средство, което е единствено под негов контрол и е свързан по такъв начин с документа, върху който е поставен, че осигурява установяване на всякакви промени, нанесени в документа, след неговото подписване. Такъв вид подписи осигурява, например, „DocuSing“. С него се създава частен уникален ключ, който се свързва с документа към който се прилага. Той може да се прочете от други лица, но те не могат да го променят.

Обикновенният и усъвършенстваният електронен подпис могат да имат силата на саморъчен само когато страните изирично са уговорили това. Дори в тази хипотеза авторството на тези подписи могат да бъдат оспорвани от лицето, с което се твърди да е сключен договора. Поради това тези видове подписи са удачни при извършване на по-малки по стойност сделки.

Квалифицираният електронен подпис се основава на предварително извършено удостоверяване на самоличността на титуляра на подписа и може да бъде издаден само от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. Този подпис има силата на саморъчен, без да са необходими допълнителни уговорки на страните в този смисъл.

На следващо място, индивидуализацията на потребителите може да се осигури посредством електронен индетификатор /e-ID/. Това е средство, наподобяващо лична карта, но без да се предоставят личните данни на лицето. Електронния идентификатор представлява уникален идентификатор на едно физическо лице, което притежава удостоверение за електронна идентичност. Чрез използването на електронната идентификация се осигурява разграничаването на едно лице от друго във виртуалната реалност като се защитават и личните данни на лицето. За жалост системата, осигуряваща електронната идентификация все още не е работеща. Нейното „въвеждане в експлоатация“ се очаква в близкото бъдеще.

5. Как търговецът следва да потвърди получаването на заявката?

Следваща стъпка е търговецът да изпрати потвърджение за получаването на изявлението на купувача. Това той трябва да направи без неоправдано забавяне.

Срокът, в който може да се направи това зависи от начина на сключване на договора. Така, когато продажбата се извършва директно чрез уеб сайта на търговеца, потвърждението трябва да се даде веднага /обикновено в рамките на няколко часа/, а при сключване по имейл, следва да се прецени обичайното време за получаване на прдложението, изпращане на потвърждението и неговото получаване от страна на купувача.

С оглед на гореизложеното, може да се обобщи следното:

Договорите, сключвани онлайн трябва да отговарят на законовите изисквания за тяхното присъствено извършване;

Договорът се сключва като търговецът изложи онлайн стоките, услугите, които предлага, след това потребителят направи изявление за сключване на договор, с попълване на заявка за покупка и накрая търговецът потвърди получаването му;

Търговецът има задължение за предварително предоставяне на определна информация на своите потребители;

Търговецът трябва да осигури възможността на купувачите да установяват и поправят грешките, допуснати при попълване на поръчката;

Търговецът трябва да изпраща Общите условия и съдъражнието на договора на купвуача след всяка продажба;

Важен момент е търговецът да може да установи идентификацията на своите клиенти, с които сключва договори онлайн;

адвокат  Виктория Досева

Статията не представлява правно становище. Тя е изготвена абстрактно и не е съобразена с конкретиката на Вашия случай. Поради това не предприемайте правни действия въз основа на нея, а се консултирайте с адвокат.

Когато търговецът продава пряко чрез своя уеб сайт, целият процес по валидно сключване на всеки отделен договор за продажба трябва да бъде внедрен в софтуера, който ще използва сайта. Поради това е препоръчително преди да се премине към създаване на уеб сайт първо да се съобразят правните изисквания за извършване на онлайн продажбите. Тъй като всеки вид стока/услуга е специфичен сам по себе си, препоръчваме първата стъпка към изграждане на онлайн магазин да е консултацията Ви с адвокат в областта. Съобразявайки особеностите на Вашата дейност в самото начало ще разполагате с възможност за оптимизиране на процесите, както при самото създаване на магазина, така и при неговото фукциониране.

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.