Запишете се за нашия бюлетин!
Защита на търговците, използващи платформите за онлайн търговия - адвокат Виктория Досева

Защита на търговците, използващи платформите за онлайн търговия в ЕС

На 12.07.2020г. влезе в сила Регламент № 2019/1150 за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. С него се въведоха по-строги мерки за платформите за онлайн търговия /като Amazon, eBay, еMAG и т.н./. При неспазване на предвидените изисквания търговците, които ги използват, могат да се защитят като поискат преустановяване на нарушенията, а в някои случаи и заплащане на обезщетение. Въвеждането на тези правила беше продиктувано от идеята за защита на по-дребните търговци, които предлагат своите стоки и услуги чрез тези платформи и които се явяват зависими от техните условията.

С настоящата статия се излагат основните изискванията към платформите за онлайн търговия съгласно регламента. Разглеждат се и предвидените последици от неспазването им, както и редът на защита на търговците, потърпешви от тези нарушения.

Кога се прилага Регламент 2019/1150?

Регламентът и изискванията, които той въвежда се прилага в отношенията между доставчиците на посреднически онлайн услуги /това са притежателите на платформите за онлайн търговия/  и на онлайн търсачки /Google, Bing и т.н./ от една страна и безнес ползвателите им /търговците, които предлагат стоки и услуги чрез тях/ от друга.

За приложението на регламента е без значение дали доставчиците са установени в ЕС или не.

Търговците, които предлагат стоки и услуги чрез платформите обаче трябва да са установени в ЕС.

Заедно с това те /търговците/ трябва чрез платформата да предлагат своите стоки и услуги на потребители, намиращи се в ЕС.

Кога ще има такова предлагане на потребители от ЕС? Това ще е налице, ако търговецът изначално е определил да извършва такива сделки и е насочил търговската си дейсност към една или повече държави-членки на ЕС. Дали това е така се преценява за всеки отделен случай от националия съд, който разглежда делото. При тази преценка съдът следва да се съобрази с определени критерии, които говорят за такова насочване на дейността на търговеца. Неизчерпателен списък на тези критерии e изведен от практиката на Съда на ЕС в Решение на Съда (голям състав) от 7 декември 2010 г. — (преюдициални запитвания от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08, Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller (C-144/09). За такова насочване на търговската дейност говори следното:

международното естество на дейността, посочването на описание на маршрути от други държави членки до мястото, където търговецът е установен, използването на език или валута, различни от обичайно използваните в държавата членка, където търговецът е установен, с възможност за резервиране и потвърждаване на резервацията на този друг език, посочването на телефонните номера с указване на международния телефонен код, поемането на задължение за плащане на разходи, свързани с услуга по каталогизиране в интернет, с цел улесняване на достъпа до уебсайта на търговеца или до уебсайта на посредника му за потребителите с местоживеене в други държави членки, използването на име на домейн от първо ниво, различно от това на държавата членка, където търговецът е установен, и споменаването на международна клиентела, състояща се от клиенти с местоживеене в различни държави членки.

Важно е да се посочи, че регламентът се прилага, само когато лицето купуващо стоките и услугите на търговеца чрез платформата е потребител /закупува ги за свои лични нужди, а не за търговската си дейност/. Когато крайният купувач също е търговец, регламентът няма да намери приложение.

Освен това търговецът и доставчикът на посреднически онлайн услуги трябва да са в договорни отношения. Такива ще има дори, когато те само са изразили намерението си да бъдат обвързани по недвусмислен начин. Не е необходимо да е налице изрично писмено съгласие. Например при регистрацията на търговеца той попълва и изпраща заявка, а след това доставчикът потвърждава регистарцията. И двете действия трябва да са записани на траен носител, т.е. по такъв начин, че да е невъзможно те да бъдат променяни само от едната страна.

За да се прилага регламента в тези отношение, трябва още общите условия на доставчика да са едностранно определени. Това означава те да са изготвени без търговецът да е участвал в този процес. В този случай той има възможност само да приеме предварително изготвените условия.

Какви изисквания се въвеждат?

Основната идея на регламента е да се въведат ясни и прозрачни правила и предвидимост при използването на такъв тип услуги, за да могат търговците равно да участват в тези платформи.

Важна промяна, която се въведе с регламента е предиведната възможност за защита на търговците в случай на ограничаване, спиране или прекратяване на използването на услугите на платформата.

В тези случаи доставчикът трябва да изложи пред търговеца мотивите, въз основа на които е взел решение за ограничаване, спиране или прекратяване на услугите си за него. В случай на прекратяване, тези мотиви се предоставят на търговеца на траен носител в срок от поне 30 дни преди самото прекратяване. Този срок не се прилага, когато прекратяването е извършено в изпълнение на правно задължение за доставчика /например по силата на закон се забранява продажбата на сътветната стока/,  да прекрати договора без предизвестие или когато търговецът многократно е нарушувал общите условия.

В мотивите се посочват фактите, вкл. сигнали от трети лица, както и конкретните основания от общите условия на доставчика, въз основа на които е взето решението /доставчикът е длъжен в общите си условия да посочи основанията, при които има право да ограничи, спре или прекрати използването на услугите на платформата за някой търговец/. Тези мотиви не се предоставят на търговеца, когато доставчикът е правно задължен да не предоставя тази информация, когато националното му законодателство му дава това право или когато мярката е взета въз основа на многократно нарушаване на общите условия от търговеца.

Освен това с регламента се предвижда доставчиците да изградят вътрешна сиситема за разгледжане на жалби на търговците. Именно в рамките на една такава процедура доставчикът е длъжен да предостави възможност на търговеца да даде обяснения за фактите довели до вземане на решението на платформата за ограничаване на услугите си за него.

Когато доставчикът прецени, че решението му за ограничаване е неправилно, той трябва да възстанови достъпа до услугите и да предостави събраните през този период данни на търговеца.

Без значение дали е започанала такава вътрешна процедура, търговецът може по всяко време да сезира националния си съд за извършеното от доставчика нарушение с искане то да бъде преустановено, а в случай на претъпрени вреди да поиска и обезщетение.

morning-brew-7FvRXPYH0Yw-unsplash

Регламентът предвижда още общите условия на доставчиците на такива посреднически онлайн услуги и търсачки да отговорят на следните основни изисквания:

да бъдат изготвени на ясен и разбираем език,

да са лесно достъпни /по всяко едно време търговецът да има достъп до тях/ и

в тях да бъде включена следната информация:

основанията за спиране, прекратяване или налагане на друг вид ограничение на услугите, които предоставя платформата на търговците;

информация за критериите, въз основа на които се извършва класиране на търговците и/или техните стоки и услуги в платформата, тяхната важност за класирането и причините за това, както и възможностите за оказване на влияние върху него срещу възнаграждение.

Тази информация трябва да е такава, че да дава ясна представа на търговците за начина, по който се извършва класирането. Тя обаче не следва да включва алгоритмите на техните системи или информация, посредством която параметрите за класиране могат да бъдат манипулирани;

информация за допълнителните канали, които доставчикът може да използва, за да предлага стоките и улугите на търговците;

информация за въздействието на общите условия върху интелектуалната сосбтвеност на търговците /дали и какви права платформата има върху снимките, марките, дизайните и другите обекти на интелектуалната собственост/;

когато доставчикът предлага съпътстващи стоки и услуги /това са такива, които обслужват използването на главната стока или улуга/, това трябва да бъде посочено, включително и възможността и условията, при които търговците могат да предлагат такива;

когато доставчикът предлага и/или осигурява по-различни условия за използване на платформата, в общите условия това трябва да бъде посочено, както и основанията при които се прилага това различно третиране /в регламента това явление се означава като дифиренцирано третиране/;

условията, при които търговците могат да прекратят договорното отношение с доставчика;

доставчикът следва да посочи в общите си условия как и какви лични данни събира от потребителите и търговице, както и дали и как предоставя достъп на търговците до тези данни, както по време на действието на договора между тях, така и след неговото прекратяване. Тези данни могат да бъдат изпозлвани например за анализиране на потребителското поведение с маркетингови цели.

когато доставчикът предвижда ограничения за търговеца да предлага едни и същи стоки при различни условия и чрез други средства /например чрез конкурентна платформа/, той трябва да посочи в общите си условия основанията, налагащи това ограничение.

информация за въведената вътрешна система за разглеждане на жалби на търговците. С регламента се въведе задължението доставичиците да създадат такава вътрешна система, поради което и информацията за нея и нейното функциониране следва да фигурира в общите условия. От изискването за създаване на такава система са освободени доставчиците представляващи малки предприятия по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/ЕО;

да посочат поне двама медиатори за извънсъдебно решаване на спорове с търговците. Освен изискването за вътрешна система за решаване на спорове, доставчиците са длъжни да посочват и медиатори, към които да се обърнат в случай че вътрешната сиситема не даде резултат. От изискването за създаване на такава система са освободени отново малките предприятия.

При промяна на общите условия доставчикът трябва да уведоми търговците за тях. На търговците трябва да се предостави най-малко 15-дневен срок, в който да се запознаят с промените и ако те не ги устройват да прекратят договора с доставчика. През този период промените не могат да се прилагат в отношенията между доставчика и търговеца. Те започват да обвързват търговеца с изтичането на предоставения срок. Когато преди изтичането му търговецът пусне за предлагане чрез платформата нови стоки и услуги, се приема, че той е ги е приел и се е съгласил промените в общите условия да го обвързват. Когато промените са наложени от промяна на законодателството или са били необходими за защита на правата и интересите на търговците и потребители, този срок може да не бъде спазван.

Какви са последиците при нарушаване на регламента?

Когато общите условия не отговарят на изискванията на регламента, те са нищожни. В случай че само една или няколко клаузи не са съобразени с него и когато те могат да бъдат отделени от останалото съдържание на общите условия, за нищожни се считат само те, а останлата част от общите условия се приема за валидна.

За да се осигури прилагането на регламента на национално ниво, се изготви и внесе за гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия. С него се предвижда в случай на нарушаване на регламента от страна на доставчиците и при наличие на причинени от това вреди, на търговеца да се дължи обезщетение. Тези вреди трябва да са настъпили изключително заради това нарушение.

На обезщение подлежат, както имуществените, така и неимуществените вреди, които търговецът е претъпял.

Размерът на обезщетението, което съдът следва да присъжда при нарушения на регламента ще се определя като се вземат предвид освен реално претърпените от търговеца вреди и всички обстоятелства във връзка с нарушението /например дали е извършено повторно, дали е извършено по отношение на много търговци или само по отношение на един и т.н./, както и приходите, които доставчикът е реализирал от това.  

Ред за защита

Както вече се посочи, регламентът изисква доставчиците да осигурят вътрешна система за разглеждане на жалби от търговците.

Тази вътрешна сиситема трябва да е леснодостъпна, безплатна и да гарантира разглеждане на жалбите в разумен срок. Тя трябва да осигурява прозрачност на процедурата и еднакво третиране на търговците.

След приключване на вътрешната процедура доставчикът трябва да уведоми търговеца за резултата от нея.

Регламентът предвижда доставчиците регулярно да извършват анализ за ефективността на въведените вътрешни сиситеми.

Търговците имат право да се обърнат към националния си съд за защита по всяко време, без значение дали е започнала или не такава вътрешна процедура.

Следващия ред, който се предвижда е медиацията.

В случай че вътрешната процедура не даде резултат, търговецът и доставчикът могат да се обърнат към медиаторите, включени в общите условия на доставчика. Медиаторите трябва да са безпристрастни и независими, въпреки че се избират само от страна на платформата.

Медиацията не е безплатна за търговците, както вътрешната процедура, която протича при доставчика. Търговците следва да поемат част от разходите, заедно с доставчика. Регламентът не посочва каква трябва да е тази част. Говори се само за разумна част от тези разходи. Заради това и една от предпоставките за избор на медиатори е те да са финансово достъпни за търговците.

Дори в случай на започната процедура по медиация всяка от страните може да се обърне към националния си съд за разрешаване на спора.

Третият ред за защита е съдебният.

Когато доставчикът наруши някое от предвидените с регламента изисквания, засегнатият търговец може:

Да предяви иск за установяване на нарушението и да иска неговото преустановяване;

Да предяви иск за присъждане на обезщетение, в случай че е претърпял вреди от нарушението;

Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия се предвиди, че тези искове /във връзка с нарушаване на изискванията на Регламента/ се разглеждат по реда на общото исково производство по ГПК.

Особеност представлява това, че освен самите търговци, които са засегнати от нарушението, такива искове могат да предявяват и публични ограни или организации и сдружения. Те обаче трябва да отговарят на някои изисквания:

Да са учредени в държава-членка на ЕС;

Да защитават интереса на всички или на част от търговците използващи платформите за посреднически онлайн услуги и търсачки;

Да имат нестопански характер /т.е. създават се, за да обслужват нематериални интереси и основаната им цел не е да реалзират печалба/;

Да са независими;

Всяка държава в ЕС посочва пред Комисията на ЕС регистрираните такива организации, а тя на свой ред съставя списък на всички регистрирани на ниво ЕС и публикува този списък в Официалния вестник на ЕС.

Участието на една организация в този публикуван списък служи като доказателство пред съда, че тази организация има право да заведе иск срещу доставчика.

В тези случаи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия предвижда съдебното производство да се води по реда на колективните искове.

С оглед на гореизложеното, може да се обобщи следното:

Регламентът се прилага в отношенията между притежателите на платформи за онлайн търгивия и търсачки и търговците, които са установени в ЕС и които предлагат своите стоки и услуги чрез тези платформи на потребители в ЕС;

      Доставчиците трябва да осигуряват вътрешна сиситема за разглеждане на жалби на търговците;

      Доставчиците следва да мотивират решенията си за ограничаване, спиране или прекратяване на предоставянето на услугите на платформата за някой търговец и да му дадат възможност за обяснения чрез вътрешната процедура за разглеждане на жалби;

     Общите условия, които са едностранно установени от доставчика на посреднически онлайн услуги трябва да са ясно и разбираемо написани, леснодостъпни за търговците и да съдържат определна информация, осигуряваща ясноста, предвидимост и прозрачност в отошенията им с търговците;

      Клаузите от общите условия, които не са съобразени с регламента са нищожни, а когато не могат да бъдат отделени от останалото съдържание, целите общи условия са нищожни;

      В случай на нарушение на регламента от доставчика, търговецът може да предяви иск за установяване на нарушение, преустановяване на извършвано нарушение и за присъждане на обезщетение, в случай че търговецът в резултат на нарушението е претъпрял вреди;

      Такъв иск може да бъде предявен и от публичен огран, организация или сдружение, които отговарят на специално предвидени с регламента изисквания;

адвокат  Виктория Досева

Статията не представлява правно становище. Тя е изготвена абстрактно и не е съобразена с конкретиката на Вашия случай. Поради това не предприемайте правни действия въз основа на нея, а се консултирайте с адвокат.

За ефективна защита в случай на неизпълнение на сключен от Вас предварителен договор, следва на първо място да се поставят целите, които се преследват, да се провери дали всички предпоставки за определената защита са налице и ако е необходимо да се предпиремат допълнителни мерки за обезпечаване удовлетоверяването на Вашия интерес.

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.